Xintela offentliggör utfall i företrädesemissionen och beslutar om riktad nyemission om 10 MSEK

2022-07-18

Xintela AB:s (publ) (”Xintela” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) har avslutats den 12 juli 2022. Cirka 57 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 43 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen har därmed fulltecknats och inga garantiåtaganden kommer att tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Xintela en emissionslikvid om cirka 44,6 miljoner kronor, före emissionskostnader. Xintela offentliggör samtidigt styrelsens beslut att, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, genomföra en kompletterande riktad emission om totalt 10 MSEK.

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Xintelas Företrädesemission att 101 102 613 aktier, motsvarande cirka 57 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar för teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarande 77 165 429 aktier mottagits, vilket motsvarar resterande cirka 43 procent av Företrädesemissionen, varav Flerie Invest AB har tecknat 71 406 962 aktier. Företrädesemissionen har därmed fulltecknats och inga garantiåtaganden kommer att tas i anspråk.

De personer som tilldelats aktier meddelas separat. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas.

Teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,25 kronor per aktie. Genom emissionen tillförs Xintela cirka 44,6 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Genom Företrädesemissionen ökar Xintelas aktiekapital med cirka 5 348 041,26 kronor till cirka 8 022 061,89 kronor och antalet aktier och röster ökar med 178 268 042 till 267 402 063.

Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på Nasdaq First North Growth Market från och med den 27 juni 2022 till och med att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, och BTA omvandlas till aktier vilket beräknas ske omkring vecka 32, 2022.

Riktade emissioner
I enlighet med vad som anges nedan har styrelsen beslutat om två riktade emissioner om totalt motsvarande 10 miljoner kronor.

För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision fördelad på kontant betalning om cirka 4,5 MSEK och betalning genom 6 971 200 nyemitterade aktier. Bolagets styrelse har idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat om en riktad nyemission om totalt 6 971 200 aktier, motsvarande cirka 1,7 miljoner kronor, till samma villkor som Företrädesemissionen för erläggande av garantiprovision i form av aktier.

Styrelsen har vidare idag beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en kompletterande riktad nyemission om totalt 8,3 miljoner kronor till Flerie Invest AB (den ”Riktade emissionen”). Den Riktade emissionen genomförs till samma villkor som Företrädesemissionen.

Genom den Riktade emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 33 200 000, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 996 000 kronor.

Styrelsens beslut om den Riktade nyemissionen föreläggs en extra bolagsstämma för godkännande den 3 augusti 2022. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande idag.

Kommentar från Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund
Det är mycket glädjande att vi har fått full teckning i den kombinerade Företrädesemissionen och Riktade emissionen och att Flerie Invest AB, en ledande europeisk investerare inom Life Science, tar en signifikant ägarroll i Xintela. Vi ser mycket fram emot att börja arbeta tillsammans med Flerie Invest AB.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.