QuiaPEG offentliggör slutligt utfall i bolagets företrädesemission

2023-03-31

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av units, vilken beslutades av den extra bolagsstämman den 6 mars 2023, (”Företrädesemissionen”) som visar att 321 026 711 units, motsvarande cirka 31 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om 19 084 087 units, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 340 110 798 units med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar, motsvarande 33 procent av Företrädesemissionen. Det innebär att garantiåtaganden om 686 608 649 units, motsvarande cirka 67 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen tillföras en emissionslikvid om cirka 20,5 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader och kvittningar.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I QUIAPEG PHARMACEUTICALS HOLDING AB (PUBL) I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Företrädesemission en att totalt 321 026 711 units, motsvarande cirka 6,4 MSEK och cirka 31 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om 19 084 087 units, motsvarande cirka 0,4 MSEK och cirka 2 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan företräde. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 33 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer garantiåtaganden om 686 608 649 units, motsvarande cirka 67 procent av Företrädesemissionen, att utnyttjas. Totalt tecknas således 1 026 719 447 units i Företrädesemissionen, motsvarande den garanterade nivån av Företrädesemissionen om 100 procent. Av de units som tecknats kommer 201 719 550 units att betalas genom kvittning mot utestående fordringar.

Units emitteras till en kurs om 0,02 SEK per unit, motsvarande 0,02 SEK per aktie. En (1) unit består av en (1) aktie, en (1) teckningsoption av serie TO8 och en (1) teckningsoption av serie TO9. Två (2) teckningsoptioner av serie TO8 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 15 september – 29 september 2023 till en teckningskurs om 0,03 SEK och två (2) teckningsoptioner av serie TO9 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 15 mars – 29 mars 2024 till en teckningskurs om 0,05 SEK. Fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida och sedvanlig omräkning av villkoren kommer att ske efter sammanslagningen av aktierna vilken beslutades om av extra bolagsstämman den 6 mars 2023.

Handel med BTU och teckningsoptioner av serie TO8 och TO9
Handel med betalda tecknade units (BTU:er) kommer fortgå till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 16, 2023. Handel med de nya aktierna och teckningsoptionerna av serie TO8 och TO9 tecknade med och utan uniträtter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 17, 2023.

Meddelande om tilldelning
Samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning och meddelande om tilldelning till de personer som tecknat units utan stöd av uniträtter förväntas distribueras den 31 mars 2023. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant inom tre bankdagar i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Tecknare som tecknat units via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Antal aktier och aktiekapital
Totalt kommer Företrädesemissionen och den tillkommande ersättningen till garanter att medföra att antalet aktier i Bolaget ökas med 1 026 719 447 och att lika många teckningsoptioner av serie TO8 respektive TO9 utges.

Aktiekapitalet ökar genom Företrädesemissionen med 20 534 388,94 kronor till 25 273 094,12 kronor. Nu angivna aktiekapitalsökning beaktar den minskning av aktiekapitalet som den extra bolagsstämman 6 mars 2022 innebärande att aktiens kvotvärde ändras från 0,10 kronor till 0,02 kronor per aktie, men som ännu inte är registrerad hos Bolagsverket. Utestående antal aktier kommer därmed att uppgå till 1 263 654 706 efter Företrädesemissionens registrering vid Bolagsverket.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) i samband med Företrädesemissionen. MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson
Verkställande direktör
Tel: +46 (0) 70 693 12 53
E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com

Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på Bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: QUIA). FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. För ytterligare information, vänligen besök www.quiapeg.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i QuiaPEG. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i QuiaPEG kommer endast att ske genom det prospekt som upprättas av Bolaget och som kommer publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga aktier, teckningsoptioner, uniträtter, betalda tecknade units, units eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, är detta meddelande endast avsett för och riktas endast till ”kvalificerade investerare” i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" i Prospektförordningens mening som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktade uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.