SpiffX - utfall

2015-04-20

SPIFFX AB (PUBL) TILLFÖRS 13,5 MSEK VIA NYEMISSION

Tid: 18 oktober kl. 10.00 Plats: Kungliga Tennishallen Sex intressanta bolag presenterar sin verksamhet. Presentationerna är ca. 20-25 min och därefter följer en kort frågestund. Vi bjuder på en lättare lunch och efter presentationerna tittar vi på tennis tillsammans. De presenterande bolagen är: ahaWorld, Ferroamp, Qlife, Netmore, Midsummer samt Skogsfond Baltikum. Aktieintresserade Leif GW Persson kommer att intervjuas av vår moderator Alexander Gustafsson från Nordnet. För anmälan se: https://www.lyyti.fi/reg/GW_Stockholm_Open_Kapitalmarknadsdag_1837

SpiffX, marknadsplatsen för optionshandel med sportodds, tillförs 13,5MSEK och drygt 300 nya aktieägare i samband med den nu avslutadenyemissionen som genomförts inför bolagets planerade listning påFirst North vid Nasdaq Stockholm den 27 april 2014.

Totalt tecknades  2 350 453 Units bestående av en aktie och enteckningsoption, vilket innebär en teckningsgrad på 75 procent.Emissionen innebär att SpiffX aktiekapital ökar från 500.000 SEK till793 807 SEK samt att antalet aktier ökar från 4.000.000 till 6 350453,vilket motsvarar en utspädning på 37 procent. Tilldelning harskett till det konsortium vilket garanterade emissionen upp till ca75 procents teckningsgrad med ca 32 procent av garanterat belopp,motsvarande 657 015 Units.

Likvid för tecknade Units ska erläggas senast den 17 april 2015.Aktierna kommer att levereras omgående till respektivevärdepapperskonto när likvid erlagts. Teckningsoptionerna kommer attlevereras när dessa registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas skeomkring den 8 maj 2015. Preliminär första dag för handel i bolagetsaktie är givet att Bolaget blir godkänt för notering den 27 maj 2014.Handel i teckningsoptionerna beräknas inledas omkring den 11 maj2015.

Villkoren för teckningsoptionerna är att två teckningsoptioner gerrätt att teckna en nyemitterad aktie i SpiffX under perioden 2 maj-31 maj 2016 till en kurs av 6,90 SEK. Vid utnyttjande av samtligateckningsoptioner kommer SpiffX tillföras ca 8,1 MSEK iemissionslikvid genom emission av ytterligare 1 175 226 aktier,vilket motsvarar en utspädning på maximalt 16 procent.SpiffX har utsett G&W Fondkommission till Certified Adviser införlistning på First North vid Nasdaq Stockholm. Preliminär första dagför handel i bolagets aktie är givet att Bolaget blir godkänt förnotering den 27 april 2014.

G&W Fondkommission har varit finansiella rådgivare till SpiffX isamband med transaktionen.

För ytterligare information, se www.spiffx.se.

Tidigare nyheter