Free2Move Holding AB (publ) offentliggör slutligt utfall företrädesemissionen

2023-03-09

Free2Move Holding AB (publ) ("Free2Move" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission, vilken beslutades av extra bolagsstämma i Bolaget den 2 februari 2023, ("Företrädesemissionen") som visar att totalt 55 139 832 aktier tecknats i erbjudandet, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 54,3 procent av erbjudandet. 10 329 582 aktier, motsvarande cirka 10,2 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar om 2 074 392 aktier, motsvarande cirka 2,0 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Därmed tecknades totalt 12 403 974 aktier, motsvarande cirka 12,2 procent av Företrädesemissionen. Därutöver tecknades 42 735 858 aktier i form av kvittning av lån mot nyemitterade aktier, vilka har reglerats inom ramen för Företrädesemissionen. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen tillföras en emissionslikvid om cirka 2,6 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader och kvittningar.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Free2Move Holding AB (publ) i någon jurisdiktion. Se även avsnittet "viktig information" nedan.

Slutgiltigt utfall i företrädesemissionen

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Bolagets företrädesemission att totalt 10 329 582 aktier, motsvarande cirka 2,2 MSEK och cirka 10,2 procent av erbjudandet tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar om 2 074 392 aktier, motsvarande cirka 0,4 MSEK och cirka 2,0 procent av erbjudandet, mottagits för teckning utan företräde. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 12,2 procent av erbjudandet. Därutöver tecknades 42 735 858 aktier i form av kvittning av lån mot nyemitterade aktier, vilka har reglerats inom ramen för Företrädesemissionen. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen tillföras en emissionslikvid om cirka 2,6 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader och kvittningar.

Handel med BTU

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer fortgå till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Handel med de nya aktierna förväntas inledas på Nordic Growth Market därefter.

Meddelande om tilldelning

Samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant inom tre bankdagar i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Tecknare som tecknat aktier via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Antal aktier och aktiekapital

Sammantaget medför Företrädesemissionen att antalet aktier i Bolaget ökar med 55 139 832 från 50 805 814 till 105 945 646, och att aktiekapitalet ökar med 11 027 966,40 kronor från 10 161 162,80 kronor till 21 189 129,20 kronor.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen och Berghco Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget. Aqurat Fondkommission AB agerar som utsett emissionsinstitut. beQuoted är Mentor till bolaget.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2023 kl 17:45.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
Vd Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2Move

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägarens driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet. Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Varken teckningsrätterna, betalade tecknade aktier eller de nya aktierna och teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna", och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktade uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nordic Growth Markets regelverk. Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.