Tangiamo beslutar om en partiellt garanterad nyemission

2022-03-30

Tangiamo - Styrelsen beslutar om en partiellt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, förutsatt årsstämmans godkännande

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Styrelsen för Tangiamo Touch Technology AB (publ) ("Tangiamo" eller "Bolaget") har idag beslutat, under förutsättning av årsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission av Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") om cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader. Årsstämman 2022 tidigareläggs till den 18 maj 2022. Emissionslikviden kommer främst att användas till att genomföra planerade säljaktiviteter, inklusive därför nödvändigt rörelsekapital, samt till teknik- och affärsutveckling, återbetalning av brygglån samt till övrig drift. Företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden från externa investerare om cirka 11,8 MSEK och teckningsförbindelser från styrelse och ledning om cirka 0,3 MSEK, sammanlagt cirka 12,1 MSEK motsvarande cirka 60 procent av Erbjudandet.

Bakgrund och motiv

Bolaget står inför ett försäljningsmässigt genombrott, vilken man avser att understödja med säljaktiviteter finansierade via Företrädesemissionen. Merparten av emissionslikviden är tänkt att användas för att bearbeta den amerikanska marknaden under 2022–2023. Vidare planerar Bolaget att använda en del av emissionslikviden till att finansiera fortsatt utveckling och expansion av slotprodukter samt att utvidga det produktutbud man kan erbjuda online.

Nettoemissionslikviden, efter partiell återbetalning av brygglån om cirka 6,5 MSEK, planeras att användas i prioritetsordning i stort enligt följande:

Expansion på den amerikanska marknaden:                      45 %
Global expansion inom segmentet slotprodukter:               25 %                    
Utvidgning av onlineportföljen:                                            15 %
Övrig drift:                                                                            15 %

Ovanstående, tillsammans med syftet att säkerställa Bolagets långsiktiga expansionsplan, har legat till grund för styrelsens beslut om Företrädesemissionen. Styrelsens bedömning är att emissionslikviden kommer vara tillräcklig för att finansiera de planerade aktiviteterna.

Företrädesemissionen i sammandrag

 • Årsstämma för att fatta erforderliga beslut tidigareläggs till den 18 maj 2022.
 • Avstämningsdag för rätten att delta är preliminärt den 27 maj 2022. Teckningstiden löper preliminärt 31 maj – 13 juni 2022.
 • De som på avstämningsdagen är aktieägare i Bolaget erhåller en (1) Uniträtt för varje befintlig aktie.
 • Tio (10) Uniträtter ger rätt att teckna tjugoen (21) nya Units, var och en bestående av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.
 • Teckningskursen är 0,10 SEK per Unit, motsvarande en kurs om 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
 • Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 2 – 31 oktober 2023 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 15 – 28 september 2023.
 • Varje ny aktie skall ha samma rättigheter som befintliga aktier av samma aktieslag i Bolaget.
 • Utspädningen i Företrädesemissionen uppgår till cirka 67,7 procent. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO1 nyttjas för teckning av nya aktier tillkommer en utspädning om cirka 40,4 procent.
 • Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader.
 • Företrädesemissionen är till cirka 60 procent garanterad genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser, dock har Bolaget varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa åtaganden.
 • Årsstämman, enlig separat kallelse, har att godkänna en minskning av aktiekapitalet, justering av gränserna för antalet aktier och aktiekapital i Bolagets bolagsordning samt styrelsens förslag till emission (se nedan under "Villkor för Företrädesemissionen").

Villkor för Företrädesemissionen
Tangiamos styrelse beslutade den 30 mars 2022, villkorat dels av årsstämmans godkännande, dels av årsstämmans beslut om minskning av aktiekapital utan indragning av aktier varvid Bolagets aktiekapital minskas, samt dels beslut om höjning av gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen, om en företrädesemission av högst 201 404 700 Units. Härutöver tillkommer 4 700 000 Units som ersättning i form av kvittning till garanter. Förutsatt att styrelsen förslag godkänns avseende minskning av aktiekapitalet, varvid kvotvärde preliminärt minskas från 0,20 SEK till 0,10 SEK, uppgår Tangiamos aktiekapital innan Företrädesemissionen till 9 590 700,00 SEK fördelat på 95 907 000 aktier. Samtliga aktier är av samma slag. Vid ett preliminärt nytt kvotvärde om 0,10 SEK och full teckning av samtliga aktier och teckningsoptioner i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 20 610 470,00 SEK, inklusive kvittning av ersättning till garanter.

Varje befintlig aktie i Bolaget per avstämningsdagen ger en (1) Uniträtt och tio (10) Uniträtter berättigar till teckning av tjugoen (21) nya Units till en emissionskurs om 0,10 SEK per Unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.

De vidhängande teckningsoptionerna av serie TO1 ger rätt att under perioden 2 - 31 oktober 2023 teckna en (1) ny aktie för två (2) teckningsoptioner till en kurs motsvarande 70 procent av den volmvägda genomsnittskursen under perioden 15 – 28 september 2023, dock lägst till kvotvärdet. Bolagets aktiekapital kan härigenom komma att ökas med ytterligare högst 10 305 235 SEK om samtliga teckningsoptioner nyttjas fullt ut, inklusive kvittning av ersättning till garanter.

Garantiförbindelser
Företrädesemissionen är genom avtal med externa investerare garanterad upp till ett belopp om cirka 11,8 MSEK samt att teckningsförbindelser ingåtts från styrelse och ledning om cirka 0,3 MSEK, sammanlagt motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Garantiarvodet är 14 procent av garanterat och tilldelat belopp varvid 10 procent utbetalas kontant och 4 procent kvittas mot nyemitterade Units till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen i en kompletterande riktad emission. För teckningsförbindelser utgår ingen ersättning. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa dessa åtaganden. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden och teckningsförbindelser kommer att återfinnas i det emissionsmemorandum som kommer offentliggöras i samband med Företrädesemissionen.

Utspädning

Utspädningen uppgår till cirka 67,7 procent, beräknat på nya aktier dividerat med utestående aktier efter Företrädesemissionen. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO1 nyttjas för teckning av aktier tillkommer en utspädning om cirka 40,4 procent, beräknat på nya aktier dividerat med befintliga aktier efter inlösenperioden. De befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina Uniträtter till att teckna Units kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 67,7 procent genom Företrädesemissionen. Vid fullt nyttjande av TO1 uppgår utspädningen till ytterligare cirka 40,4 procent.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

18 maj 2022                             Årsstämma

24 maj 2022                             Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla Uniträtter

25 maj 2022                             Första handelsdag exklusive rätt att erhålla Uniträtter

27 maj 2022                             Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

30 maj 2022                             Offentliggörande av emissionsmemorandum

31 maj – 9 juni 2022               Handel med Uniträtter vid Nasdaq First North Growth Market

31 maj - 13 juni 2022              Teckningsperiod

15 juni 2022                             Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar som utsett emissionsinstitut.

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, CEO
linh.thai@tangiamo.com

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-30 kl 20:45.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission. Kontaktuppgifter: Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Varken Uniträtterna, betalda tecknade Units eller de nya aktierna och teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.