Alelion Energy Systems har genomfört en riktad nyemission om 46 miljoner SEK

2021-12-01

Alelion Energy Systems AB (“Alelion Energy Systems, ”Alelion” eller “Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 30 december kl. 18:00, framgångsrikt genomfört en riktad kontant nyemission om 44 636 524 aktier till en teckningskurs om 1,04 SEK per aktie (”Riktade Nyemissionen”). Kursen motsvarar en rabatt om cirka 11,9 procent beräknat på den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under dagens handel. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 46 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader. Den Riktade Nyemissionen tecknades av svenska kvalificerade/ strategiska investerare, av vilka First Venture Sweden är den största med en betydande del av hela emissionen. Bland övriga strategiska investerare återfinns Gainbridge Capital som investerar i tillväxtbolag. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I ALELION ENERGY SYSTEMS AB I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN. Den Riktade Nyemissionen om 44 636 524 aktier övertecknades och genomfördes med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt efter beslut av styrelsen, med stöd av bemyndigandet omfattande lika många aktier från årsstämman den 7 maj 2021. Genom transaktionen tillförs Bolaget ett antal strategiska investerare.

- Bolagets efterfrågan utvecklas starkt och med en stärkt kassa kan vi öka kapaciteten, både vad gäller utvecklingsresurser och leveransförmåga, samt utöka försäljningsorganisationen, säger Åsa Nordström, VD för Alelion Energy Systems.

Likviden från den Riktade Nyemissionen ska användas till att tillföra medel för att stärka säljkapaciteten och för att kunna tillvarata den bedömda kommande efterfrågan på bolagets produkter och tjänster. Detta i sin tur kräver en utökning av utvecklingskapaciteten med 50 procent för att kunna hantera en ökad volym i kundprojekt och fördjupa kunderbjudandet. Därutöver behöver Alelion en tillräcklig kapitalstruktur för att kunna genomföra den önskade expansionen.  

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställdes genom ett accelererat så kallat bookbuilding-förfarande lett av G&W Fondkommission (”Finansiella rådgivaren”). Styrelsen i Bolaget bedömer, med anledning av det accelererade bookbuildingförfarandet, att den Riktade Nyemissionen genomförts till marknadsmässiga villkor. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att till marknadsmässiga villkor anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion, att diversifiera aktieägarbasen med institutionella och privata investerare samt att förstärka den finansiella positionen i samband med partnerdiskussioner.

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 44 636 524 till 291 327 979 och aktiekapitalet med 892 730,48 SEK till 5 826 560,18 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 15,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen. I samband med transaktionen kommer Bolagets största ägare att låna ut aktier till Aktieinvest FK AB i syfte att underlätta leverans. Aktierna kommer att återlämnas i samband med att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut och Wigge & Partners Advokat KB agerar legal rådgivare avseende nyemissionen.

Om Alelion Energy Systems

Alelion tillverkar kundanpassade batterisystem baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper sina kunder att lyckas med elektrifiering av industrifordon och växla över till en mer hållbar energianvändning. Med effektiva lösningar, en automatiserad produktion och en energigivande attityd, strävar Alelion ständigt framåt, för en bättre morgondag. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg. We have and give the power to change. alelion.com Alelions största ägare är Fouriertransform, Blomqvist Listed Sustainability och Pegroco Holding. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Alelion Energy Systems i någon jurisdiktion, varken från Alelion  Medical eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”,”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”,
”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktade uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri.


Denna information är sådan som Alelion Energy Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-01 08:30 CET.

Om Alelion Energy Systems AB (publ)
Alelion tillverkar kundanpassade batterisystem baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper sina kunder att lyckas med elektrifiering av industrifordon och växla över till en mer hållbar energianvändning. Med effektiva lösningar, en automatiserad produktion och en energigivande attityd, strävar Alelion ständigt framåt, för en bättre morgondag. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg.
We have and give the power to change. alelion.com

Alelions största ägare är Fouriertransform, Blomqvist Listed Sustainability och Pegroco Holding. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Alelion Energy Systems AB
Sörredsbacken 4, SE-418 78 Göteborg
info@alelion.com

Org nr: 556710-7916

Direktlänk till pressmeddelande.


Release

Alelion riktad emission genomfört

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.