Diamyd Medical offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets företrädesemission

2023-11-01

Diamyd Medical AB (publ) (”Diamyd Medical” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 31 oktober 2023 det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades den 31 oktober 2023. Bolaget har nu erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, vilket ligger i linje med det preliminära utfallet, som visar att 8 215 848 units, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om 949 834 units, motsvarande cirka 3 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Totalt utgör teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 32 procent av de erbjudna units. Således kommer Bolaget genom Företrädesemissionen att tillföras en emissionslikvid om cirka 78 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Tecknare i Företrädesemissionen utgörs bland annat av styrelseordförande och grundare Anders Essen-Möller (7 MSEK), största aktieägare Bertil Lindkvist (6,8 MSEK), och andra ledande befattningshavare och styrelseledamöter (900 TSEK).

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I DIAMYD MEDICAL AB I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

– Med detta kapitaltillskott har vi nu finansiering fram till 2025, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Utfallet i emissionen, givet rådande finansmarknad och omvärldsläge är tillfredställande och gör att vi fortsätter enligt plan. Jag vill tacka befintliga och nya aktieägare att vi i en svår marknad i år inklusive den förra emissionen kunnat ta in över 150 miljoner kronor. Det är ett stort förtroende som vi kommer göra vårt yttersta att förvalta. Partners som JDRF och strategiska långsiktiga investerare är förstås oerhört viktiga i dessa tider, och med den medvind som vi och diabetesfältet har, och med stärkt finansiering, har förutsättningarna för olika slag av samverkan stärkts ytterligare.

Den 20 september 2023 meddelade styrelsen i Diamyd Medical, med efterföljande godkännande från den extra bolagsstämman i Bolaget den 10 oktober 2023, ett beslut om en företrädesemission om upp till cirka 243 MSEK.

Slutgiltigt utfall
Företrädesemissionen omfattade totalt 28 594 104 units, varav 185 407 A-units och 8 030 441 B-units, motsvarande cirka 29 procent av de erbjudna units, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om 949 834 B-units, motsvarande cirka 3 procent av de erbjudna units, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Således är Företrädesemissionen tecknad med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter till motsvarande cirka 32 procent. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen således att tillföras cirka 78 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Tecknare i Företrädesemissionen utgörs bland annat av styrelseordförande och grundare Anders Essen-Möller (7 MSEK), största aktieägare Bertil Lindkvist (6,8 MSEK), och andra ledande befattningshavare och styrelseledamöter (900 TSEK).

Meddelande om tilldelning
Samtliga tecknare som tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det EU-tillväxtprospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 16 oktober 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat units utan stöd av uniträtter förväntas distribueras den 2 november 2023. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant inom tre bankdagar i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Tecknare som tecknat units via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Endast de som tilldelas units kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer Diamyd Medicals aktiekapital att öka med 929 595,0148 SEK, från 8 700 150,3488 SEK till 9 629 745,3636 SEK, och antalet aktier med 9 165 682 aktier, från 85 782 314 aktier till 94 947 996 aktier, vilket innebär att antalet A-aktier efter Företrädesemissionen kommer att uppgå till 2 741 630 och antalet B-aktier kommer att uppgå till 92 206 366. Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU B) förväntas att vara den 20 november 2023. Handel med de nya B-aktierna, TO3 B och TO4 B tecknade med och utan uniträtter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 47, 2023.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Diamyd Medical i samband med Företrädesemissionen.
Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes. Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. DIAGNODE-3, en bekräftande fas III-studie rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och i USA. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där Diamyd® administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Box 7349, SE-103 90 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26
E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2023 kl 19.00 CET.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, uniträtter eller andra värdepapper i Diamyd Medical. Informationen i detta meddelande är endast avsedd som underlag och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet, rimlighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i EU tillväxtprospektet. En inbjudan att teckna units i Diamyd Medical görs endast genom det EU-tillväxtprospekt som Diamyd Medical offentliggjorde den 16 oktober 2023.

Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga uniträtter, BTU (betalda tecknade units) eller nya aktier och teckningsoptioner har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga uniträtter, betalda tecknade units (BTU) eller nya aktier och teckningsoptioner får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Vidare har de värdepapper som nämns i detta pressmeddelande inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller någon annan åtgärd. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Förenade kungariket distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i den mening som avses i Förenade kungarikets version av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som ingår i Förenade kungarikets lagstiftning i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse, ”Förordningen”), ii) är personer som omfattas av artikel 49.2 a-d (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Förordningen, iii) befinner sig utanför Förenade kungariket, eller iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med utfärdande eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller låta meddela (alla dessa personer kallas tillsammans för ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas av personer som inte är relevanta personer. Varje investering eller investeringsverksamhet som detta meddelande avser är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras tillsammans med relevanta personer.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som är baserade på osäkerhet, eftersom de avser händelser och beror på omständigheter som kommer att inträffa i framtiden och som, på grund av sin karaktär, kan ha en inverkan på Diamyd Medicals resultat och finansiella ställning. Sådana framåtriktade uttalanden återspeglar Diamyd Medicals nuvarande förväntningar och är baserade på den information som för närvarande är tillgänglig. Diamyd Medical kan inte ge några garantier för att sådana framåtriktade uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.