ÅAC Microtec genomför riktad nyemission om 50 MSEK

2017-12-21

Styrelsen för ÅAC Microtec AB ("ÅAC" eller "Bolaget") har, villkorat av efterföljande godkännande på en extra bolagsstämma, och som omnämnts i bolagets press release tidigare idag, beslutat att emittera 6 535 948 nya aktier till ett pris om 7,65 kronor per aktie. Priset har fastställts genom ett så kallat "accelerated book-building"-förfarande lett av G&W Fondkommission. Den riktade nyemissionen riktade sig till ett begränsat antal svenska professionella investerare.

EJ AVSEDD FÖR DIREKT ELLER INDIREKT DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEALAND ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DENNA PRESSRELEASE SKULLE VARA OLAGLIG

Likviden från den riktade nyemissionen är avsedd att användas för att finansiera och underlätta accelererad expansion, närliggande förvärvsmöjligheter och utveckling av ÅAC, dess marknad och dess produkter.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädeserätt är att diversifiera aktieägarbasen, stärka bolagets finansiella ställning och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt i omedelbar anslutning till förvärvet av Clyde Space, som tillkännagavs tidigare idag.

Den riktade nyemissionen kommer att tillföra bolaget en emissionslikvid om 50,0 MSEK (före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader). Styrelsen för ÅAC bedömer att den riktade nyemissionen stärker Bolagets möjlighet att skapa mervärde för samtliga aktieägare i Bolaget. Ingen av investerarna ingår i Bolagets styrelse eller ledning eller har på annan grund någon närståenderelation till Bolaget.

Teckningspriset på SEK 7,65 för de nya aktierna innebär en rabatt om 8,9 procent baserat på den volymviktade genomsnittskursen för ÅAC:s aktier på Nasdaq First North under de tio handelsdagarna innan undertecknande av överlåtelseavtalet, dagen för undertecknadet inkluderat (det vill säga dagen för denna press release). Teckningskursen för aktien baseras på accelerated book-building-förfarandet som leddes av G&W Fondkommission den 21 december 2017 och ÅAC har därigenom säkerställt att teckningskursen är marknadsmässig.

De nya aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North efter godkännande av bolagsstämman, betalning och registrering.

Bolaget har idag ett aktiekapital på SEK 1 268 394 fördelat på 31 709 850 aktier. Den riktade emissionen innebär en utspädning för nuvarande aktieägare om cirka 17 procent beräknad genom att dividera antalet nya aktier och röster med totalt antal aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna.

Rådgivare

G&W Fondkommission har agerat som Sole Lead Manager and Bookrunner i samband med den riktade nyemissionen. Setterwalls Advokatbyrå agerar som legal rådgivare till ÅAC.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Hallencreutz, styrelseordförande i ÅAC Microtec AB
rolf.hallencreutz@aacmicrotec.com


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 december 2017 kl. 22:00 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
AAC Microtec Pressrelease 2017-12-21 Svenska.pdf

Om ÅAC Microtec

ÅAC Microtec levererar värdeadderande rymdtekniska lösningar och system till kommersiella och institutionella kunder på den globala marknaden, via direkt marknadsföring och försäljning i Europa och USA samt via partners i Japan och Sydkorea.

Bolaget har en unik förmåga att producera avancerade och högtillförlitliga satellitplattformar, del-system och komponenter med robust elektronik till konkurrenskraftiga priser. ÅAC har en stark konkurrensfördel genom att erbjuda ITAR-befriade produkter i high-end segmented av småsatellitmarknaden. Produkterna är välbeprövade och "spaceflight proven".

Idag levererar ÅAC "state-of-the-art" system samt teknologitjänster och support till en bred samling slutanvändare. Kundbasen inkluderar Airbus, European Space Agency (ESA), NASA, OHB, US Air Force Research Laboratories (AFRL), JAXA, NEC/Toshiba, Raytheon, RUAG, Rymdstyrelsen (SNSB), FMV, Thales Alenia Space och York Space Systems samt ledande industriföretag som utnyttjar rymdkvalificerad teknologi i innovativa produkter och applikationer.

ÅAC är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Större ägare inkluderar investmentbolaget Fouriertransform, RP Ventures och Uppsala Universitets Holdingbolag.Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.