Utfall Chordate Medical Holding

2018-06-07

Chordate Medical Holding AB (publ) har i maj/juni 2018 genomfört en företrädesemission vilket tillför bolaget ca 19 MSEK före emissionskostnader och kvittningar.

Tid: 18 oktober kl. 10.00 Plats: Kungliga Tennishallen Sex intressanta bolag presenterar sin verksamhet. Presentationerna är ca. 20-25 min och därefter följer en kort frågestund. Vi bjuder på en lättare lunch och efter presentationerna tittar vi på tennis tillsammans. De presenterande bolagen är: ahaWorld, Ferroamp, Qlife, Netmore, Midsummer samt Skogsfond Baltikum. Aktieintresserade Leif GW Persson kommer att intervjuas av vår moderator Alexander Gustafsson från Nordnet. För anmälan se: https://www.lyyti.fi/reg/GW_Stockholm_Open_Kapitalmarknadsdag_1837

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Chordates företrädesemission att totalt 9 853 918 units tecknades, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 90 procent. 5 203 176 units, motsvarande cirka 48 procent av erbjudna units, tecknades med stöd av uniträtter. 4 650 742 units tecknades utan företräde, motsvarande cirka 43 procent av erbjudna units. 1 225 931 units, motsvarande cirka 11 procent av erbjudna units, tecknas av emissionsgaranterna. Ingivarna av teckningsförbindelser ingår i ovanstående med 5 238 532 units, motsvarande 10 215 138 kr. Kvittningar kommer att genomföras av delar av tecknade belopp avseende dels tidigare ingivna brygglån med 3,5 Mkr, dels teckning från Aggregate Media Fund VIII KB med 1 Mkr.


Genom företrädesemissionen tillförs Chordate Medical Holding ca 14,5 MSEK före
emissionskostnader. Aktiekapitalet ökar genom emissionen med 2 463 479,50 kronor till 3 368 804 kronor. Utestående antal aktier kommer därmed att uppgå till 13 475 216 stycken efter emissionens registrering vid Bolagsverket. Smärre justeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Emissionens utfall kan komma utökas då garanterna har möjlighet att kvitta sin ersättning mot units i emissionen.

 

Avräkningsnotor skickas ut idag och samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning.


G&W Fondkommission är finansiell rådgivare i transaktionen och Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut.


För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, CEO
anders.weilandt@chordate.com
Tel: 0733 87 42 77

Tidigare nyheter