Nyttjandeperioden av teckningsoptioner i Inzile inledd

2020-08-03

Nyttjandeperioden av teckningsoptioner i Inzile inledd De som har teckningsoptioner i Inzile AB kan nu utnyttja dessa. Teckningstiden pågår 1 till 30 augusti.

Tid: 18 oktober kl. 10.00 Plats: Kungliga Tennishallen Sex intressanta bolag presenterar sin verksamhet. Presentationerna är ca. 20-25 min och därefter följer en kort frågestund. Vi bjuder på en lättare lunch och efter presentationerna tittar vi på tennis tillsammans. De presenterande bolagen är: ahaWorld, Ferroamp, Qlife, Netmore, Midsummer samt Skogsfond Baltikum. Aktieintresserade Leif GW Persson kommer att intervjuas av vår moderator Alexander Gustafsson från Nordnet. För anmälan se: https://www.lyyti.fi/reg/GW_Stockholm_Open_Kapitalmarknadsdag_1837

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 30 augusti 2020, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

I samband med den publika nyemissionen Inzile genomförde under perioden i maj/juni 2019 utgav Inzile 5 386 125 teckningsoptioner av serie TO1. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för två (2) teckningsoptioner TO1 teckna en (1) ny aktie i Inzile under perioden 1-30 augusti 2020 till kurs 12,25 SEK per ny aktie.

Vid full teckning tillförs Inzile cirka 33 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoptionerna TO1 är noterade och föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market fram till och med den 26 augusti 2020. (INZILE T01, ISIN kod: SE0012622553).

Både anmälningssedel och likvid måste vara emissionsinstitutet Aktieinvest FK tillhanda senast den 30 augusti 2020, enligt instruktioner på anmälningssedeln. För innehavare som har sina teckningsoptioner hos förvaltare, ska utnyttjande istället ske i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

De fullständiga villkoren för INZILE TO1, anmälningssedel för direktregistrerade innehavare (innehav på konto via Euroclear) samt vidare instruktioner om hur du går tillväga finns tillgängliga på www.Inzile.com.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade kan du vid frågor kontakta din bank eller:

Aktieinvest emittentservice:
Tel: 08-50 65 17 95
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Inzile AB:
Peter Wergens, CFO
Tel: 0733 257 504
E-post: peter.wergens@inzile.com

G&W Fondkommission
Tel: 08-503 000 50
E-post: info@gwkapital.se

Tidigare nyheter