Utfall Free2move

2018-01-31

Free2move Holding tillförs cirka 17 MSEK genom övertecknad företrädesemission, inklusive beslutad övertilldelning och riktade emissioner. Totalt tecknades Units, var och en innehållande två aktier och två teckningsoptioner av serie TO3, till emissionskursen 0,01 kr per Unit för motsvarande cirka 20,7 MSEK. Detta innebär en överteckning om cirka 39 procent av företrädesemissionen om cirka 15 MSEK. Emissionsgarantin som ställts av ett konsortium av investerare har därmed inte behövt utnyttjas.

Styrelsen har mot bakgrund i det stora intresset beslutat om att utnyttja möjligheten till övertilldelning/riktad emission som tidigare kommunicerats, varvid Bolaget emitterar ytterligare ca 145 000 000 Units till samma villkor som i företrädesemissionen, däri ingårkvittningar till garanter i emissionen om totalt 1 083 600 SEK. Styrelsen har vidare beslutat om en riktad emission till G&W såsom Bolagets finansiella rådgivare om 500 000 SEK som kvittas mot aktier och medföljande teckningsoptioner avseende del av arvodet. Totalt sett uppgår därmed emissionsvolymen till cirka 17 MSEK före emissionskostnader.

Notor beräknas skickas ut den 31 januari med likviddag den 5 februari. Totalt antal nya aktier vid fulltecknad företrädesemission, övertilldelningsemission, riktad emission med kvittningsrätt till styrelsen samt riktad emission till G&W blir 3 41 9 448 614 st (exkl. ev. senare tillkommande teckning genom utnyttjande av medföljandeteckningsoptioner) vilket motsvarar en emissionsvolym om 17 097 243,07 SEK. Ovanstående innebär att Free2moves aktiekapital ökar från 14 957 743,07 SEK till 32 054 986,14 SEK samt att antalet aktier ökar från 2 991 548 614 till 6 410 997 228 stycken (med beaktande avden nedsättning av aktiekapitalet som beslutades av stämman den 22 dec 2017). Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med registreringen på Bolagsverket.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner. Fram till dess pågår handel med BTU på NGM Nordic MTF. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NGM Nordic MTF i mitten/slutet av februari 2018.

G&W Fondkommission har sammanställt konsortiet av garanter och varit finansiell rådgivare till Free2move Holding i samband med transaktionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission har varit emissionsinstitut i transaktionen.


För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta Leif Syrstad, VD Free2move Holding AB, tel: +46 708 660 703, e-post: leif.syrstad@free2move.se

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.