SpectraCure - emissionsutfall

2015-06-18

Pressmeddelande 18 juni 2015

Styrelsen i SpectraCure AB fattade den 14 april 2015, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, beslut om en nyemission av högst 9 580 000 aktier och lika många vederlagsfria teckningsoptioner utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen var 2,40 kr, att vid full teckning inbringa ca 23 Mkr. Emissionen tecknades till ca 83 % och inbringade ca 19,2 Mkr. Garantikonsortiet behövde därmed inte tas i anspråk.

 

Utfallet av emissionen innebär att SpectraCure kan påbörja den plan med kliniska prövningar avseende indikationen återfall av prostatacancer. De kliniska aktiviteterna kommer att ske på välrenommerade kliniker i USA och Kanada.

”Det är glädjande att emissionen har genomförts enligt plan vilket möjliggör fullföljandet av den kliniska prövningen i fas I och planering av fas II studien på patienter med återfall i prostatacancer. Vi hälsar de ca 450 nya aktieägarna som tillkommer i samband med emissionen hjärtligt välkomna. Listningsprocessen vid Aktietorget kommer på basis av genomförd spridning att fortgå planenligt med preliminär första handelsdag den 29 juni” säger SpectraCures VD Dr. Masoud Khayyami.

Teckningstiden löpte mellan den 25 maj – 12 juni 2015. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 798 881,70 kr och uppgår därefter till 2 441 193,70 kr. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 24 411 937 st. fördelade på drygt 500 aktieägare. Genom nyemissionen tillförs bolaget ca 19,2 Mkr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas till ca 2,4 Mkr samt garantikostnaderna till ca 1,5 Mkr. Mindre korrigeringar kan komma att ske i samband med emissionens registrering.

Avräkningsnotor kommer att tillsändas samtliga tecknare där anvisningar om betalning framgår. Tecknare kommer efter inbetald emissionslikvid att erhålla aktierna levererade till angiven depå eller VP-konto. Teckningsoptionerna kommer att levereras senare, så snart emissionen har registrerats, och listning av teckningsoptionerna planeras så snart som möjligt därefter.

G&W Fondkommission har agerat som SpectraCures finansiella rådgivare och Aktieinvest har tjänstgjort som emissionsinstitut. Advokatfirman Delphi har kontrakterats i due diligence processen. För ytterligare information, se SpectraCures hemsida eller kontakta Masoud Khayyami, VD SpectraCure AB.

SpectraCure AB (publ) Telefon: 0708 15 21 90 E-post: mk@spectracure.com Hemsida: www.spectracure.com

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.