CSEC tillförs cirka 13,6 MSEK genom företrädesemission

2022-07-08

C Security Systems AB (publ) (”CSEC” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission vilken tecknades till nivån för garantin om cirka 80,3 procent och Bolaget tillförs därmed cirka 13,6 MSEK före emissionskostnader.

Slutgiltigt utfall i företrädesemissionen

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i CSEC:s företrädesemission att totalt 276 008 665 units, motsvarande cirka 8,3 MSEK och cirka 49 procent av erbjudandet tecknades med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om 27 899 306 units, motsvarande cirka 0,8 MSEK och cirka 5 procent av erbjudandet, mottagits för teckning utan företräde. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 54 procent av erbjudandet. Därmed kommer garantiåtaganden om 148 092 029 units, motsvarande cirka 26,3 procent av erbjudandet, att utnyttjas. Totalt tecknas således 452 000 000 units i erbjudandet, motsvarande den garanterade nivån av erbjudandet om cirka 80,3 procent.

Units emitteras till en kurs om 0,03 SEK per unit, motsvarande 0,03 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 1 – 15 september 2023 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 1 – 15 augusti 2023. Fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Antal aktier och aktiekapital

Garantiersättningar utbetalas till 12 procent kontant och till 4 procent i form av kvittning mot nyemitterade units. Units emitteras till samma teckningskurs som i transaktionen i en kompletterande riktad emission, som totalt uppgår till 15 413 324 units, motsvarande ett kapitalbelopp om cirka 0,5 MSEK.

Totalt kommer därmed företrädesemissionen och den tillkommande ersättningen till garanter att medföra att antalet aktier i bolaget ökas med 467 413 324 och att lika många teckningsoptioner av serie TO1 utges.

Aktiekapitalet ökar, genom emissionen samt genom den tillkommande ersättningen till garanter i form av kvittning, med 6 543 786,547 kronor till 11 272 527,635 kronor. Utestående antal aktier kommer därmed att uppgå till 805 180 544 efter emissionens samt den tillkommande ersättningens registrering vid Bolagsverket.

Meddelande om tilldelning

Samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning och meddelande om tilldelning till de personer som tecknat units utan stöd av uniträtter förväntas distribueras den 7 juni 2022. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant inom tre bankdagar i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Tecknare som tecknat units via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.