Kancera tillförs ca 18 MSEK genom inlösen av teckningsoption TO4

2020-10-01

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar idag att det andra inlösentillfället för TO4 tillförde Kancera ca 18 MSEK. vilket styrelsen bedömer ger en god grund för en accelererad utveckling av bolagets läkemedelprojekt riktade mot COVID-19 och hjärtinfarkt, inklusive läkemedelskandidaterna KAND567 och KAND145.

LäkemedelskandidaternaKAND567 och KAND145 utvecklas för att skydda vitala organ i samband medhyperinflammation som orsakar allvarliga komplikationer i till exempel akuthjärtsjukdom och virusinfektioner. Klinisk Fas II-studie av KAND567 har startati COVID-19-patienter under september månad 2020. En andra klinisk fas II-studieav KAND567 planeras starta i hjärtinfarktpatienter under första kvartalet 2021.

Kancera genomförde under mars 2020 en nyemission som tillförde61,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen avsåg units och innefattade blandannat emission av 179 369 322 teckningsoptioner av serie TO4. Tvåteckningsoptioner TO4 gav rätt att teckna en ny aktie under perioden 4e majtill 30 september 2020 till kurs 0,47 SEK alternativt en ny aktie under mars2021 till kurs 0,85 SEK.

Inlösen av TO4 per den 30 september 2020, vilket var sista dagenmed lösenkurs 0,47 SEK, tillförde bolaget ca 17,8 MSEK genom teckning av37 790 849 aktier. Vid det tidigare teckningstillfället i junitecknades 47 209 803 aktier vilket tillförde bolaget ca 22,2 MSEK.Detta innebar att ca 95% av det totala antalet TO4 har utnyttjats för teckningav aktier och totalt tillfört Kancera ca 40 MSEK. De återstående utestående TO4kan utnyttjas under mars 2021. Antalet tecknade aktier med stöd av TO4 kankomma att justeras marginellt vid slutlig sammanräkning. Kostnaden förinlösenförandet avseende TO4 beräknas uppgå till ca 1,4 MSEK.

Genom inlösen av TO4 i dennaomgång kommer antalet aktier i Kancera att öka till 474195 466.Registrering av emissionen och leverans av aktier beräknas ske omkring den 15oktober 2020.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.