Emissionsutfall Aino Health

2018-10-01

Aino Health AB (publ) meddelar idag att Bolagets nyemission om 24,6 MSEK tecknats till ca 134 %. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i anspråk. Därtill genomförs en kompletterande riktad emission till Swedbank Robur Fonder om 5 MSEK.

En extra bolagsstämma i Aino Health AB (publ) den 14 augusti 2018 beslutade om
godkännande av styrelsens förslag om nyemission av units med företrädesrätt för
aktieägarna, samt beslutade om ett bemyndigande för Bolagets styrelse om ytterligare emissioner inom bolagsordningens gränser. Nyemissionen avsåg högst 7 230 360 units, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption, till en kurs av 3,40 SEK.


Totalt tecknades, oaktat ersättning till garanter som väljer kvittning mot nyemitterade units, 9 700 204 units, varav 5 427 728 med företrädesrätt och 4 272 476 utan företrädesrätt. Emissionens fulla antal, 7 230 360 units, kommer därmed att tilldelas. Styrelsen har även beslutat att utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad emission, som tidigare kommunicerats i emissionsmemorandumet, varvid Bolaget emitterar ytterligare 1 470 588 units (5 MSEK) till samma kurs per aktie som i företrädesemissionen. Tecknare i den riktade emissionen är Swedbank Robur Fonder som efter förestående registreringar kommer att äga ca 9,2 % av Bolaget. Totalt tillförs Aino Health i kontant emissionslikvid därmed 29,6 MSEK
före emissionskostnader. De kvittningar som beslutades av extrastämman den 14 augusti 2018 kommer att hanteras separat enligt tidigare bolagsstämmobeslut och medför att ytterligare ca 1 341 765 aktier och teckningsoptioner emitteras, med en separat serie teckningsoptioner, TO2 (med identiska villkor som TO1). Preliminärt kommer 468 824 units att emitteras som ersättning till garanter som valt alternativet att kvitta ersättningen mot nyemitterade units.


Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade units att finnas 15 934 307 aktier i Bolaget och sammanlagt 10 511 537 teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 tillsammans. Aktiekapitalet kommer att öka med 26 278 842,50 SEK till 39 835 767,5 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med slutlig registrering på Bolagsverket.


Teckning av units med och utan företrädesrätt pågick 10 september – 26 september 2018. Tecknare med subsidiär rätt har erhållit full tilldelning. Tilldelning av de units som tecknats utan stöd av tecknings-rätter har skett i enlighet med de principer som angivits i emissionsmemorandumet. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats units. Units skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.


G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB har agerat legal rådgivare i samband med emissionen.


Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner. Fram till dess pågår handel med BTU på Nasdaq First North. Upptagande av handel i nya aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North kommer att tillkännages genom separat pressrelease.


Aino Health’s VD Jyrki Eklund kommenterar: ”Vi är otroligt stolta och glada över det stora intresse som Aino Health har tilldragit sig. Vi hälsar nytillkommande aktieägare välkomna på den spännande resa som vi har framför oss. Vi välkomnar särskilt Swedbank Robur Fonder som en institutionell ägare. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att intensifiera våra marknadsaktiviteter, vidareutveckla vår organisation och stärka vårt erbjudande.”


Informationen är sådan som Aino Health AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef på Aino Health AB, försorg klockan 08.30 CET den 1 oktober 2018.


För mer information:
Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221
Om Aino Health (publ)


Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, som Certified Adviser.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.