Kundinformation

MiFID - Markets in Financial Instruments Directive

En ny lagstiftning på värdepappersmarknaden började gälla den 1 november 2007. Bakgrunden till denna är det nya finansmarknadsdirektivet även kallat MiFID. Syftet med direktivet är att skapa ett gemensamt regelverk för värdepappershandeln i Europa.

Riktlinjer för utförande av order

Dessa riktlinjer beskriver Günther & Wikberg Kapitalförvaltning ABs (”G&W”) principer för utförande av order för kunds räkning. G&W kommer, under förutsättning av rådande omständigheter, att vidta de åtgärder som krävs för att ett så bra orderutförande som möjligt uppnås för G&Ws kunder. Dessa riktlinjer gäller inte för kund som kategoriseras som jämbördig motpart. För att uppnå bästa möjliga resultat när G&W utför eller vidarebefordrar kunders order i finansiella instrument, t.ex. uppdrag att köpa eller sälja aktier, kommer G&W att följa dessa riktlinjer.

Intressekonflikter

Olika parter på en marknad strävar efter att tillvarata sina egna intressen. Olikheter i behov, mål och intressen är ett viktigt skäl till att marknader finns och fungerar. Intressekonflikter är inte något skadligt men kan uppkomma när någon har flera olika motstående intressen att tillvarata samtidigt. Risken för hur intressekonflikter uppstår påverkas av hur verksamheten är organiserad och hur regler och kontrollsystem är beskaffade. Värderingar och normer påverkar kontrollmiljön och möjligheten att hantera intressekonflikter. G&W arbetar löpande med att identifiera och eliminera intressekonflikter genom införande av regler och uppbyggnad av kontrollsystem för att kunden ska kunna känna dig trygg i dina affärer med oss .

Dataskyddspolicy

Vi är måna över att skydda dina personuppgifter. I dokumentet nedan kan du läsa mer om vilka uppgifter vi samlar in och varför. Samt våra rutiner för att skydda dina uppgifter. Vi beskriver även de rättigheter du har över dina personuppgifter som vi hanterar.

Klagomål

Synpunkter eller klagomål mot Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB

Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB strävar ständigt efter att du som kund ska vara nöjd. Skulle du ändå av någon anledning känna dig missnöjd får du nedan instruktioner för hur du går till väga för att reklamera eller klaga på något.

Reklamation

Om du skulle känna dig missnöjd med något vill vi gärna att du framför dina synpunkter till oss. Ofta kan det handla om ett missförstånd eller att några fakta saknas. Genom en kontakt med oss kan problemet oftast klaras ut. Du bör kontakta oss så snart du insett att något inte stämmer. Kontakta i första hand den kontaktperson som du har på företaget.

Klagomål

Om du efter detta ändå inte känner dig nöjd kan du kontakta Klagomålsansvarig, Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm. Klagomålet ska framföras skriftligen och handläggningen underlättas om du bifogar din dokumentation av ärendet i form av kopia på anmälningssedel, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar etc.

Klagomålsansvarig

Klagomålsansvarig hos Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB är Johan Fromholtz.

Konsumenternas Bankbyrå

Om du vill vända dig till någon utomstående för att diskutera ditt ärende kan du kontakta Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

www.konsumentbankbyran.se

Kommunala konsumentvägledare

Den kommunala konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. Dessa arbetar i nära kontakt med Konsumentverket. På deras hemsida kan du söka telefonnummer och e-postadress till din vägledare. Konsumentverket har inte möjlighet att svara på enskilda frågor eller ingripa i enskilda tvister.

Konsumentvägledare

Allmänna reklamationsnämnden

Om ditt klagomålsärende inte resulterar med ett tillfredsställande resultat kan du göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ta upp ditt ärende om ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till ARN måste ske inom sex månader från det att Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB första gången helt eller delvis avvisat dina anspråk. ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan dig och Günther & Wikberg Kapitalförvaltning.

www.arn.se

Prövning i domstol

Du kan även vända dig till domstol med en stämningsansökan mot Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB. Det är då lämpligt att du anlitar ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ärendet och dina utsikter att nå framgång i tvisten.