Kapitalförvaltning

Vi erbjuder rådgivande förvaltning av hög kvalitet med personlig service till noga utvalda kundsegment. Våra kunder får tillgång till ett omfattande kontaktnät med flera olika aktörer på kapitalmarknaden, där vi kan tillgodogöra oss den specialistkompetens respektive part tillhandahåller. I det dagliga arbetet samarbetar vi med ett antal av Sveriges ledande fondkommissionärer och banker vad gäller analystjänster, affärsavslut och depåtjänster.

Rådgivande förvaltning

Målgrupp

G&W:s diskretionära förvaltning riktar sig främst till uppdragsgivare som har en specifik målsättning med sitt förvaltade kapital eller där avkastningen är destinerad till viss verksamhet och omfattning.

Placeringsinriktning

Utifrån varje kunds önskemål, behov och önskad riskprofil skapar vi tillsammans med kunden en skräddarsydd personlig kapitalförvaltning med en för kunden lämplig mix av aktier och räntebärande värdepapper. Även handel med optioner och andra derivat kan, om så önskas, ingå i uppdraget. Vi kan även bistå med upprättande av såväl finanspolicy som placeringsreglementen.

Rapportering och information

Ett diskretionärt förvaltningsuppdrag kräver normalt ett nära samarbete mellan uppdragsgivare och förvaltare. Av stor vikt är att rapportering och kontinuerlig information fungerar ömsesidigt. Utifrån uppdragsgivarens krav och önskemål kan vi erbjuda:

  • Individuellt utformad rapportering
  • Individuell redovisning av utfallet på genomförda placeringar
  • Upprättande samt deltagande i placeringsråd

Förvaltningsarvode

Förvaltningsarvodet är dels beroende av storleken på förvaltat belopp och dels den valda placeringsinriktningen. Arvodet kan antingen utgå i form av ett fast arvode eller som en kombination av fast- och rörligt arvode, där storleken på arvodet är beroende av portföljens utveckling. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion och för erhållande av offert.

Kontakta oss gärna för ett personligt möte

Corporate Finance

Vi erbjuder även kvalificerad rådgivning till mindre och medelstora företag kring frågor som rör kapitalanskaffning, marknadsnotering och strukturaffärer.
Läs mer