ObsteCare AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

2020-02-18

Styrelsen för Obstecare AB (”Bolaget”) har beslutat om en nyemission av aktier och teckningsoptioner i form av Units, att tecknas med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Nyemissionen”) om cirka 37,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer främst att användas till att finansiera planerad utökning av försäljningsorganisationen inklusive nödvändigt rörelsekapital samt fortsatt affärsutveckling och övrig drift. Nyemissionen är dels via teckningsåtaganden uppgående till ca 4,5 MSEK och dels via ett garantikonsortium uppgående till ca 26 MSEK garanterad till ca 30,5 MSEK, motsvarande drygt 80 procent av emissionsbeloppet, dock utan att Bolaget vare sig begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för detta belopp.

ObsteCare’s unika produkt, AFL®-metoden, innebär att man mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och öka chanserna för en normal, vaginal förlossning och därmed minimera antalet onödiga kejsarsnitt samt allvarliga komplikationer. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan mjölksyrenivån i livmodern snabbt och enkelt kontrolleras. Utifrån resultatet skräddarsys varje förlossning och på så sätt kan tryggare förlossningar för mamma och barn erbjudas och bidra till besparingar för förlossningsvården.

Den av styrelsen beslutade emissionen förutsätter godkännande av kommande bolagsstämma/ årsstämma till vilken kallelse sker inom kort, vid vilken även gränserna i bolagsordningen för aktiekapital och antal utestående aktier avses föreslås att höjas. Beslutet innebär utgivande av Units, där en Unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption. Varje befintlig aktie ger härvid rätt att teckna en (1) Unit till en kurs om 2,20 SEK/Unit. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie i Bolaget till en kurs om 2,85 SEK/aktie, motsvarande cirka 130 % av den fastställda emissionskursen. Löptid för teckningsoptionen avses vara cirka 12-14 månader. Emissionsvolym: Cirka 37,5 MSEK, därtill ett övertilldelningsutrymme om cirka 3–5 MSEK, enbart att beslutas i händelse av stort intresse för erbjudandet. Preliminärt planeras teckningstiden för Nyemissionen under april 2020. Exakta datum samt övriga villkor, kommer att preciseras i kommande kallelse inför stämmobeslut.

Bolaget kommer vid full teckning maximalt att erhålla en nettolikvid om cirka 33,5 MSEK exklusive eventuell övertilldelning genom Nyemissionen, efter emissionskostnader om cirka 4 MSEK, detta under förutsättning att garanter väljer att erhålla sin ersättning i form av nyemitterade Units. Brygglån om cirka 5 MSEK avses att tas upp inför att emissionslikviden tillgängliggörs.

Nettolikviden från Nyemissionen avses att fördelas ungefärligen som följer:
Försäljning och marknadsföring                                                  20–25 %          
Marknadsexpansion/säljsupport US/Asia                                   25–30 %
Lansering av uppgraderat instrument                                        10–12 %
Genomförande av hälsoekonomistudier                                       5–7 %
Logistik & produktionseffektivisering                                             8–10 %
Återbetalning av bryggfinansiering                                                  15 %
Emissionskostnader*                                                                       10 %

* Förutsätter att garantiersättningar oavkortat utgår i form av kvittning mot nyutgivna Units.

Nettolikviden från Nyemissionen kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och beräknas, i kombination med nuvarande likvida medel vara tillräcklig för att säkra Bolagets affärsstrategi under kommande tolv månader med önskad utvecklingstakt. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att emittera ytterligare Units till samma villkor, upp till ca 3–5 MSEK genom övertilldelning.

Nyemissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att för varje (1) befintlig aktie teckna en (1) ny Unit, var och en innehållande en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
  • Teckningskursen i nyemissionen är 2,20 SEK per Unit, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 37,5 MSEK (före emissionskostnader).
  • Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en nyemitterad aktie i ObsteCare till en kurs om 2,85 SEK/aktie, motsvarande ca 130 % av den fastställda emissionskursen. Löptid cirka 12–14 månader.
  • Varje ny aktie skall ha samma rättigheter som befintliga aktier av samma aktieslag i Bolaget.
  • Fullständig tidsplan och villkor för teckningsoptionen avses att kommuniceras i samband med att kallelse till stämma går ut, för beslut om emissionen enligt styrelsens fullständiga (kompletterade) förslag.
  • Nyemissionen är till ca 81 procent garanterad genom garanti- och tecknings-förbindelser, dock har Bolaget varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för beloppet.
  • Vid stort intresse kan Bolagets styrelse vid övertecknad emission komma att besluta om en övertilldelning av Units på motsvarande villkor, upp till ca 3–5 MSEK.

ObsteCares t.f. VD Claes Blanche kommenterar:

2020 kommer att bli ett mycket händelserikt år där vi ska ta bolaget ytterligare steg framåt för att skapa förutsättningar för en snabb global försäljningsexpansion.

Det mycket positiva resultatet från den hälsoekonomiska studien som Centrum för utvärdering av Medicinsk Teknologi i Linköping, har genomfört under hösten 2019, kommer att vara en till stor hjälp i vår marknadsföring och försäljning.

Rapporten säger bland annat; ”De mest framträdande resultaten av analysen var att mätning av laktatnivåer beräknades minska antalet akuta kejsarsnitt med cirka 30% och instrumentella förlossningar med cirka 12%. Hälso- och sjukvårdens kostnader beräknas minska med 1 662 kronor (-4%) per förlossning”.

Under våren 2020 kommer vi också att stärka vår produktportfölj och lansera nästa generation AFL®-system. Den nya produkten kommer att karaktäriseras av en helt ny design, enklare användargränssnitt samt ökade möjligheter att integrera med klinikernas journalsystem.

Också under 2020 kommer det medicinska rådet att starta upp sitt arbete och dess främsta uppgift är att bistå styrelsen och ledningen med stöd för bolagets kliniska och vetenskapliga inriktning. I rådet finns flera tunga namn från svensk och internationell förlossningsvård.

Och sist men inte minst är det med stor glädje vi vill välkomnar min efterträdare som VD för ObsteCare, Carina Lindqvist, som i 20 år verkat som VD och i ledande positioner inom Life Science, både i mindre bolag och i större internationella bolag. Carina kommer genom sin långa erfarenhet från ledarskap, organisation och internationell marknadsföring, tillsammans med organisationen skapa en stark teamkänsla och gemenskap för att driva ObsteCare framåt. Carina tillträder den 1 april 2020.

Det är således med stor spänning och tillförsikt vi ser fram emot 2020, där alla förutsättningar finns för en stark försäljningstillväxt.

Villkor för nyemissionen
Bolagets aktiekapital uppgår före nyemissionen till 1 704 485,50 SEK fördelat på 17 044 855 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,10 SEK. Nyemissionen avser högst 17 044 855 nya aktier, samt 17 044 855 teckningsoptioner. Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en nyemitterad aktie i Bolaget till en kurs om 2,85 SEK/aktie om ca 12–14 månader. Bolagets aktiekapital kan härigenom komma att ökas med högst 1 704 485,50 SEK. Senare, om samtliga teckningsoptioner nyttjas fullt ut, kan aktiekapitalet komma att utökas med ytterligare 852 242,75 SEK. Därutöver kommer styrelsen att ha möjlighet att vid överteckning av nyemissionen ge ut ytterligare Units, vilket kan öka nyemissionens belopp med upp till ca 3–5 MSEK.

Garantiförbindelser
Nyemissionen är genom avtal med externa investerare, jämte inlämnade tecknings-förbindelser, garanterad upp till ett belopp om cirka 30,5 MSEK, motsvarande drygt 80 procent av nyemissionen. Garantiarvodet är 10 procent av garanterat belopp och utbetalas kontant, alternativt i form av nyemitterade Units. Ingen ersättning utgår avseende inlämnade teckningsförbindelser. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa dessa åtaganden. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att återfinnas i det prospekt som i enlighet med ovan preliminära tidplan beräknas offentliggöras inför teckningsperioden i april 2020.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till ObsteCare AB i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Claes Blanche, VD
Tel: +46 (0)73 852 50 58
E-post: claes.blanche@obstecare.com

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.