Eyeonid Group AB tillförs cirka 17,8 MSEK genom företrädesemission

2022-10-28

Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission vilken tecknades till nivån för garantin om 100 procent och Bolaget tillförs därmed cirka 17,8 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen har idag även, med stöd av emissionsbemyndigande, beslutat om en riktad emission till emissionsgaranter som ersättning för deras garantiåtaganden i företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Slutgiltigt utfall i företrädesemissionen

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Eyeonids företrädesemission att totalt 186 196 640 units, motsvarande cirka 5,6 MSEK och cirka 31,4 procent av erbjudandet tecknades med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om 11 762 801 units, motsvarande cirka 0,4 MSEK och cirka 2,0 procent av erbjudandet, mottagits för teckning utan företräde. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 33,4 procent av erbjudandet. Därmed kommer garantiåtaganden om 395 472 090 units, motsvarande cirka 66,6 procent av erbjudandet, att utnyttjas. Totalt tecknas således 593 431 531 units i erbjudandet, motsvarande den garanterade nivån av erbjudandet om 100 procent.

Units emitteras till en kurs om 0,03 SEK per unit, motsvarande 0,03 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO8. En (1) teckningsoption av serie TO8 ger innehavaren rätt att under nyttjandeperioden från och med 1 februari 2023 till och med 28 februari 2023 teckna ytterligare en (1) aktie. Teckningskursen för nyttjande av teckningsoptionen skall vara till en kurs motsvarande en rabatt om cirka 30 procent mot den volymvägda genomsnittskursen, dock lägst aktiens kvotvärde, under handelsperioden från och med 17 januari 2023 till och med 30 januari 2023. Fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Riktad emission till garanter

Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 juni 2022, beslutat om att genomföra en riktad emission av units, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts mellan emissionsgaranterna och Bolaget med anledning av företrädesemissionen. Garantiarvodet i bottengarantin uppgår till fjorton (14) procent av garanterat och tilldelat belopp i form av kontant ersättning, samt fyra (4) procent att kvittas mot nyemitterade units. Garantiarvodet i toppgarantin uppgår till fjorton (14) procent av garanterat och tilldelat belopp i form av kontant ersättning, samt sex (6) procent att kvittas mot nyemitterade units. Units emitteras till samma teckningskurs som i transaktionen i en kompletterande riktad emission, som totalt uppgår till 25 479 327 units, motsvarande ett kapitalbelopp om cirka 0,8 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital

Efter att företrädesemissionen och emissionen till garanterna har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 618 910 858 och uppgå till 958 014 591. Aktiekapitalet kommer att öka med 15 472 771,45 SEK och uppgå till 23 950 364,775 SEK. För det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO8 fullt utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 958 014 591 till 1 576 925 449 och aktiekapitalet från 23 950 364,775 SEK till 39 423 136,225 SEK.

Meddelande om tilldelning

Samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning och meddelande om tilldelning till de personer som tecknat units utan stöd av uniträtter förväntas distribueras den 28 oktober 2022. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant inom tre bankdagar i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Tecknare som tecknat units via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Eyeonid Group AB (publ) i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, kontakta

Georg Tsaros, VD, Eyeonid Group AB

Telefon: 070-882 68 28

E-post: georg.tsaros@eyeonid.com

Carl-Magnus Jönsson, CFO, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 073-545 53 50

E-post: carl-magnus.jonsson@eyeonid.com

www.eyeonid.com

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-28 kl. 12:57 CET.

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.

Viktig information

Offentliggörande Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Varken Uniträtterna, betalade tecknade Units eller de nya aktierna och teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.