Inzile genomför riktad emission om cirka 35 MSEK

2020-05-07

I enlighet med bemyndigande från årsstämman i Inzile AB (”Bolaget”) den 21 maj 2019 har styrelsen idag fattat beslut om en riktad nyemission om 2 071 006 aktier. Nyemissionen har tecknats av ett fåtal externa kvalificerade och strategiska investerare såsom Poularde AB, Sven Erik Pettersson samt Invus Investment AB och därutöver av några Bolaget närstående, vilka inkluderar Alioth AB, Klas Åhgren samt Firstmind Holding AB.

Teckningar från Alioth AB, Maxander Group AB samt Firstmind Holding AB är villkorade av ett kvalificerat majoritetsbeslut på en extra bolagsstämma vilken kommer att kallas till i särskild ordning. Genom den riktade emissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 35 MSEK före emissionskostnader. Genom den riktade emissionen bedöms Bolaget därmed väl täcka rörelsekapitalbehovet som uppkommer inför den planerade serieproduktionen med de tidigare kommunicerade utökade produktionsmålen. Denna är fortsatt tänkt att starta under inledningen av det andra halvåret 2020. Emissionskursen är 16,90 kronor per aktie och innebär en rabatt om cirka 14 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen mellan den 27 mars och 5 maj 2020.Det är styrelsens bedömning att emissionskursen är marknadsmässig. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 14 556 650 och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 207 100,60 SEK till 1 455 665 SEK, vilket innebär en utspädningseffekt om cirka 16,6 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter transaktionen. Smärre korrigeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med emissionens registrering. Ragnar Åhgren, VD i Inzile: ”Mot bakgrund av en stark efterfrågan från kunder, tillsammans med de underliggande långsiktiga marknadstrenderna, och att vi bedömer det möjligt att skala upp produktionen kommunicerade vi under februari 2020 att vi höjer produktionsmålet för 2020, från 260 till 360 fordon, en ökning med 38 procent. I samband med våra ökade satsningar uppkommer naturligt ytterligare kapitalbehov i form av kostnader relaterade till att utöka produktionsmöjligheterna samt utvidgning av organisationen. Därför är vi glada att kunna meddela att vi stärkt vår finansiella position vilket gör att vi kan kapitalisera på de underliggande marknadstrenderna och leverera högklassiga och skalbara fordon till våra kunder. Jag och övriga medarbetare ser med stor tillförsikt fram emot resten av 2020.” Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av kapital för att säkerställa erforderligt rörelsekapital till den planerade serieproduktionen, vilken planeras starta under/efter sommaren 2020. Det är dessutom av stor vikt att successivt förstärka Bolagets ägarbas med nya långsiktiga ägare, vilket också delvis uppnås genom denna nyemission. G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i samband med emissionen. Aktieinvest FK AB har anlitats som emissionsinstitut.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.