Lumito har genomfört en riktad emission om cirka 45 MSEK samt emitterar och tilldelar teckningsoptioner till befintliga aktieägare

2020-10-01

Lumito AB (publ) (”Lumito” eller “Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en riktad nyemission om 4 000 000 units bestående av 12 000 000 aktier och 4 000 000 teckningsoptioner av serie TO3 till privata och professionella investerare (den “Riktade Emissionen”) mot kontant betalning samt att Bolaget emitterar och tilldelar vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3 till befintliga aktieägare, en (1) teckningsoption av serie TO3 per varje tre (3) befintlig aktie. Den Riktade Emissionen genomfördes genom ett så kallat accelererat book building-förfarande. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgick till 11,25 SEK per unit, motsvarande 3,75 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Den Riktade Emissionen beräknas i det initiala skedet tillföra Bolaget cirka 45 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Riktad Emission

För att genomföraplaceringen har styrelsen i Lumito med stöd av bemyndigande från årsstämman den27 maj 2020, och efter avslutat book building-förfarande, beslutat om en riktadnyemission av 4 000 000 units bestående av 12 000 000aktier och 4 000 000 teckningsoptioner av serie TO3 till enteckningskurs om 11,25 SEK per unit, motsvarande 3,75 SEK per aktie.Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Emissionsrabatten per aktie motsvarandecirka 11,8 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen förBolagets aktier under en 45-dagarsperiod fram till dagen för emissionen.Styrelsen i Bolaget bedömer, med anledning av det accelererade bookbuilding-förfarandet, att den Riktade Emissionen har genomförts påmarknadsmässiga villkor. Bolaget kommer i det initiala skedet att tillföras enbruttolikvid uppgående till cirka 45 MSEK. Skälen till avvikelsen frånaktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids-och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen.

Bolaget avser att användalikviden från den Riktade Emissionen för att stärka organisationen införkommande marknadslansering. Teckningsoptionerna av serie TO3 avser attfinansiera Bolagets uppbyggnad av global distribution samt vidareutveckling avnästa generations medicintekniska instrument.

Den Riktade Emissioneninnebär en initial utspädningseffekt om cirka 13,8 procent av antalet aktieroch röster i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier attöka med 12 000 000, från 74 835 211 till 86 835 211.Utan beaktande av teckningsoptionerna av serie TO3 kommer aktiekapitalet attöka med 300 000 SEK från 1 870 880,27 SEK till2 170 880,27 SEK. Emitterade aktier i den Riktade Emissionen kommeratt registreras efter det att teckningsoptionerna har registrerats hosBolagsverket. Det innebär att de investerare som deltog i den RiktadeEmissionen inte kommer att erhålla ytterligare teckningsoptioner.

Emission avteckningsoptioner till befintliga aktieägare i Lumito

För att ge befintligaaktieägare i Bolaget möjlighet att i viss utsträckning kompensera sig för denutspädningseffekt som den Riktade Emissionen medför har styrelsen i Lumito ävenbeslutat att emittera ytterligare teckningsoptioner av serie TO3 (samma seriesom i den Riktade Emissionen) till Bolaget, som därefter vederlagsfritttilldelas till på avstämningsdagen befintliga aktieägare i Bolaget.Avstämningsdagen för att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner av serie TO3kommer att meddelas så snart optionerna är registrerade vid Bolagsverket.Aktieägare i Lumito kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO3 förvarje tre (3) aktier som innehas på avstämningsdagen. Totalt emitteras högst24 945 070 teckningsoptioner av serie TO3 till befintliga aktieägarei Lumito.

Villkor för ochinformation om teckningsoptioner av serie TO3

Totalt emitteras28 945 070 teckningsoptioner av serie TO3, varav 4 000 000i den Riktade Emissionen och 24 945 070 till befintliga aktieägare iBolaget. Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) nyaktie i Bolaget mot kontant betalning under perioden från den 3 maj 2021 tilloch med den 31 maj 2021 till kursen 4,45 SEK, samt under perioden 1 november2021 till 30 november 2021 till kursen 5,00 SEK. Vid fullt utnyttjande avteckningsoptioner av serie TO3 kan Lumito tillföras upp till cirka 72,4 MSEK,beroende på hur stor andel optioner som utnyttjas under respektive period. Vidfullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 kommer utspädningen attuppgå till cirka 14,3 procent, beräknat på antalet aktier efter registreringenav den Riktade Emissionen. Lumito har för avsikt att ansöka om notering avteckningsoptionerna av serie TO3 vid NGM Nordic SME så snart som möjligt efterdet att emissionerna registrerats och att tilldelning till befintligaaktieägare skett.

Rådgivare

G&W Fondkommission har agerat finansiellrådgivare och Advokatfirman Lindahl KB har agerat legal rådgivare i samband medden Riktade Emissionen.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.