BeammWaves listningsemission tecknad till 98 procent

2022-03-01

BeammWaves listningsemission tecknad till 98 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. BeammWave AB (”BeammWave” eller ”Bolaget”) meddelade i dag att Bolagets emission av units om cirka 60 MSEK inför den planerade listningen på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”) tecknades till cirka 98 procent fördelat på cirka 600 tecknare. Teckningar har erhållits från allmänheten, bolagets styrelse och ledning samt från ankarinvesterare som lämnat teckningsåtaganden. Totalt tillförs Bolaget därmed cirka 58,8 MSEK före emissionskostnader. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner vid Nasdaq First North Growth Market är den 11 mars 2022, förutsatt slutligt godkänd ansökan.

Listningsemissionen i sammanfattning
BeammWave har genomfört en emission inför den planerade listningen på Nasdaq First North Growth Market. Allmänheten och institutionella investerare i Sverige och utomlands erbjöds att teckna högst 3 785 500 units till ett pris om 15,85 SEK per unit, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Varje unit består av en (1) B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Teckningsperioden i Erbjudandet pågick under perioden 11 februari – 25 februari 2022. Likviden från Erbjudandet avses användas främst till att finansiera fortsatt produktutveckling, patent och ökade försäljningsinsatser.

Slutligt utfall
Utfallet av Erbjudandet innebär att samtliga tecknare erhåller full tilldelning och att 3 709 730 units emitteras, samtliga att betalas kontant. Totalt tillförs BeammWave därmed cirka 58,8 MSEK i kontant emissionslikvid före emissions-kostnader. Efter registreringen av samtliga ovanstående emitterade units kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 9 451 900 till 13 161 630, fördelat på 6 264 900 A-aktier och 6 896 730 B-aktier. Antalet teckningsoptioner av serie TO1 kommer att uppgå till 3 709 730. Aktiekapitalet i Bolaget ökar från 934 184,40 SEK till 1 300 837,86 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier under perioden 1 september – 29 september 2023 kommer ytterligare 1 854 865 nya B-aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med 183 326,73 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget cirka 38 MSEK före emissionskostnader. Den totala utspädningseffekten med anledning av Erbjudandet uppgår till cirka 28 % av kapitalet (exklusive ev. nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1).

Besked om tilldelning
Samtliga cirka 600 tecknare har erhållit full tilldelning och kommer att meddelas om denna via sin respektive förvaltare. Aktier och teckningsoptioner av serie TO1 kommer att levereras i samband med emissionens registrering vid Bolags-verket till respektive depå eller VP-konto. Efter Erbjudandets genomförande uppgår antalet aktieägare till cirka 650.

Preliminär första handelsdag
Preliminär första handelsdag för Bolagets B-aktier och teckningsoptioner av serie TO1 vid Nasdaq First North Growth Market är preliminärt den 11 mars 2022, förutsatt slutligt godkänd ansökan.

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till BeammWave i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till BeammWave i samband med Erbjudandet. Aktieinvest Fondkommission AB är Emissionsinstitut och Nordnet Bank AB Selling Agent för Erbjudandet.

Certified Adviser
G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser för den kommande noteringen på Nasdaq First North Growth Market (förutsatt godkänd ansökan). E-post: ca@gwkapital.se, tel: 08-503 000 50.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.