SolTech Energy Sweden AB (publ) företrädesemission övertecknad

2017-12-20

SolTech Energy meddelar idag att Bolagets nyemission tecknats till 147 %. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i anspråk. Totalt tecknades, utöver ersättning till garanter, 11 344 106 aktier, varav 6 881 298 med företrädesrätt och 4 462 808 utan företrädesrätt. Med anledning av en möjlig överteckning har styrelsen tidigare kallat till en extra bolagsstämma i syfte att ändra bolagsordningen och be om ett förnyat bemyndigande för att möjliggöra en separat riktad emission om upp till 25 MSEK till föreliggande villkor. Totalt tillförs SolTech vid sådant beslut 90 MSEK före emissionskostnader.

Styrelsen för SolTech Energy fattade den 16 november 2017 beslut, enligt bemyndigande från bolagsstämman den 18 maj 2017, om nyemission av Aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen avsåg högst 7 713 503 aktier till en kurs om 8,40 SEK per aktie. Förutsatt beslut vid extrastämma den 20 december 2017, kan styrelsen besluta om Övertilldelning uppgående till högst 25 MSEK motsvarande maximalt 2 976 190 aktier. Därutöver tillkommer ersättning till garanter om totalt 875 000 aktier. Teckning av aktier med och utan företrädesrätt pågick 24 november till och med den 14 december 2017. G & W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare i samband med emissionen.

Snarast aktiekapitalsökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Fram till dess pågår handel med BTA på Nasdaq First North. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på Nasdaq First North omkring den 20 januari 2017. Efter registrering av nyemissionen, inklusive emitterade aktier till garanter, kommer SolTechs aktiekapital att uppgå till totalt 1 972 125,65 SEK fördelat på 39 442 513 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,05 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med registreringen på Bolagsverket.

VD Frederic Telander i en kommentar:

  • Vi är mycket stolta och glada över det förtroende befintliga och nya aktieägare har visat oss. SolTech har nu säkrat erforderliga medel för att genomföra de mål vi satte upp, nämligen: att finansiera strategiska förvärv i Sverige, att genomföra investeringar i kontrakterade solenergianläggningar i Kina samt att frigöra medel för att stärka rörelsekapitalet inför den breda lanseringen av vår nya produkt SolTech ShingEl.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 december 2017 kl. 07:00 CET.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 12,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på:
www.soltechenergy.com


Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.  

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.