Bublar Group

2019-10-26

Bublar genomför riktad emission om 40 MSEK samt beslutar att ansöka om listning på Nasdaq First North Growth Market

Tid: 18 oktober kl. 10.00 Plats: Kungliga Tennishallen Sex intressanta bolag presenterar sin verksamhet. Presentationerna är ca. 20-25 min och därefter följer en kort frågestund. Vi bjuder på en lättare lunch och efter presentationerna tittar vi på tennis tillsammans. De presenterande bolagen är: ahaWorld, Ferroamp, Qlife, Netmore, Midsummer samt Skogsfond Baltikum. Aktieintresserade Leif GW Persson kommer att intervjuas av vår moderator Alexander Gustafsson från Nordnet. För anmälan se: https://www.lyyti.fi/reg/GW_Stockholm_Open_Kapitalmarknadsdag_1837

I enlighet med bemyndigande från bolagsstämma den 11 april 2019 har styrelsen i Bublar Group AB (publ), idag fattat beslut om en kontant nyemission av 7 750 287 aktier. Teckningskursen har fastställts till 5,22 kronor per aktie.Nyemissionen har tecknats av en grupp professionella investerare bestående av bland annat Handelsbanken Fonder, Nordic Cross Small Cap Edge, Fårö Capital och Connecting Capital Venture. Den institutionella andelen uppgår till ca 20 Mkr.  Genom nyemissionen kommer Bolaget att tillföras ca 40 Mkr före transaktionskostnader. Teckningskursen på 5,22 kronor per aktie motsvarar en rabatt om ca 6,6 % jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för de 30 senaste handelsdagarna. Transaktionen har genomförts genom ett book-building-förfarande arrangerat av G&W Fondkommission och bedöms ha skett på marknadsmässiga villkor med beaktande av aktuella förutsättningar. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 54 913 141 och aktiekapitalet kommer att ha ökat till 1 570 516 kr vilket innebär en utspädningseffekt om ca 14 % baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter transaktionen. Smärre justeringar av antalet aktier och aktiekapital kan komma att ske inför registrering på Bolagsverket.Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare bredda aktieägarbasen samt att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av ytterligare likviditet. Detta för att möta den ökande efterfrågan på Bolagets B2B-lösningar inom Augmented- och Virtual Reality samt att öka kapaciteten i Bolagets spelutveckling (Hello Kitty AR Kawaii World och Otherworld Heroes).Styrelsen i Bublar Group AB (publ) har som tidigare kommunicerats (25 oktober 2019) beslutat att ansöka om listning av bolagets aktier vid Nasdaq First North Growth Market. En komplett ansökan beräknas kunna inlämnas till Nasdaq i närtid. G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.

Tidigare nyheter