Utfall Free2move Holding

2015-11-23

2015-11-17

Free2move Holdings nyemission övertecknad

2015-11-17. Vid styrelsemöte i Free2move Holding AB (publ) den 30 september 2015 beslutades att genomföra en garanterad nyemission av units om cirka 16,8 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Utfallet blev teckning om cirka 18,8 Mkr.

Nyemissionen avsåg högst 559 866 726 units, var och en bestående av två aktier och två teckningsoption till en kurs av 0,03 SEK per unit. Därtill en övertilldelningsram om upp till ytterligare ca 67 miljoner units, motsvarande ca 2 Mkr. Tre gamla aktier berättigade till teckning av fyra units. Teckning av units med och utan företrädesrätt löpte under perioden 13 oktober till 11 november 2015 (förlängd teckningsperiod).

Nyemissionen har avslutats. Totalt tecknades 627 632 935 units, varav 33 597 412 st. med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter). Nyemissionen tecknades därmed till cirka 112 procent, aktuellt garantikonsortium behövde följaktligen inte tas i anspråk. I och med överteckningen har även övertilldelningsramen till kvalificerade investerare tagits i anspråk, med ca 2,0 Mkr.

Nyemissionen tillför Free2move AB totalt cirka 18,8 MSEK före garanti och emissionskostnader. Av emissionslikviden är ca 10,9 Mkr kvittningar avseende tidigare inlånade kontanta medel och upplupna räntor, samt kvittningar av styrelsearvoden mot utförda uppdrag hittills i år. VD och styrelsens ordförande har därtill tecknat ytterligare ca 3,3 miljoner units mot kontant betalning. Ca 850 Tkr utgör kvittning till rådgivaren avseende utförda tjänster.
 
Registrering av emissionen beräknas ske cirka en vecka efter det att fullständig teckningslikvid har erhållits. Efter registrering av nyemissionen, samt utbetalningar av garantiersättningar, kommer Free2move Holding AB:s aktiekapital att uppgå till 16 751 659,15 SEK fördelat på 1 675 165 915 st. aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,01 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske inför slutlig registrering av emissionen. Varje tretal tecknings-optioner av serie 2 (F2M TO 2) som ingår i utgivna units, berättigar till teckning av ytterligare en aktie till kurs 1,5 öre per aktie under 1-31 mars 2016. Teckningsoptionen kommer att listas parallellt med aktien snarast möjligt efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket.
 
VD Anders Due-Boje kommenterar:

- ”Vi är mycket nöjda med emissionsresultatet och det stora intresset för Free2move. Vi ser det som ett kvitto på att det fokuserade arbete vi nu gör för att leverera lösningar inom intelligenta trådlösa sensornätverk är helt rätt. Vi kan nu sätta fullt fokus på att intensifiera våra marknadsförings- och försäljningsinsatser mot våra utvalda marknadssegment inom området Industrial Internet of Things”.

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare vid transaktionens genomförande. Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut.
 

Om Free2move Holding

Free2move is a leading innovator in advanced wireless communications products and solutions. Free2move provide easy-to-implement, robust, and high quality wireless performance. Free2move help customers solve critical problems and explore new opportunities to improve their operations.  The solutions offered help businesses to operate more efficiently, cut costs, eliminate downtime, decrease time-to-market, and safeguard people and assets.

 

Ytterligare information

For additional information about Free2move, see http://www.free2move.se or contact: Anders Due-Boje, CEO Free2move Holding AB, +46 72 33 22 691, anders.dueboje@free2move.se

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.