Unitemission genomförd

2018-05-04

Nexar Group AB (publ) har i april 2018 genomfört en nyemission vilket tillför bolaget ca 8,1 MSEK före emissionskostnader.

Tid: 18 oktober kl. 10.00 Plats: Kungliga Tennishallen Sex intressanta bolag presenterar sin verksamhet. Presentationerna är ca. 20-25 min och därefter följer en kort frågestund. Vi bjuder på en lättare lunch och efter presentationerna tittar vi på tennis tillsammans. De presenterande bolagen är: ahaWorld, Ferroamp, Qlife, Netmore, Midsummer samt Skogsfond Baltikum. Aktieintresserade Leif GW Persson kommer att intervjuas av vår moderator Alexander Gustafsson från Nordnet. För anmälan se: https://www.lyyti.fi/reg/GW_Stockholm_Open_Kapitalmarknadsdag_1837

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Nexar Groups företrädesemission att totalt 20 137 497 Units tecknades, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 80 procent. 3 636 892 units, motsvarande ca 14 procent av erbjudna units, tecknades med stöd av uniträtter. 9 690 382 units, motsvarande ca 38 procent av erbjudna units, tecknades av emissions-garanterna och 6 250 000 units, motsvarande ca 25 procent av emissionen tecknades av ingivarna av teckningsförbindelser.

Genom nyemissionen tillförs Nexar Group ca 8,1 MSEK, före emissionskostnader. Aktiekapitalet ökar genom emissionen med 3 020 625 kronor till 4 109 044 kronor. Utestående antal aktier kommer därmed att uppgå till 27 393 625 st efter emissionens registrering vid Bolagsverket. Avräkningsnotor skickas ut idag och samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning. Emissionens utfall kan komma utökas då garanterna har möjlighet att kvitta sin monetära ersättning mot units i emissionen.

Bolagets VD Mats Johansson kommenterar: "Det är glädjande att vi kunnat genomföra emissionen som nu ger oss möjlighet att realisera planen till lönsamhet i enlighet med vad som kommunicerades i emissionsmemorandumet. Vi siktar på att utöka våra samarbeten och vår nya hub i London, förutom den spanska verksamheten. Vi ser med tillförsikt och stora förhoppningar på resten av 2018."

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl 17:20.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:
Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: mats.johansson@nexargroup.se
Stefan Mattsson, CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: stefan.mattsson@nexargroup.se

Tidigare nyheter