Midsummer AB

2020-10-16

Styrelsen i Midsummer AB (publ) (”Midsummer” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende nyemissionen av Units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Prospektet har idag den 16 oktober 2020 godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet och anmälningssedel finns under teckningsperioden att ladda ner från Bolagets hemsida, www.midsummer.se, G&W Fondkommissions hemsida, www.gwkapital.se, samt Aktieinvests hemsida, www.aktieinvest.se.

Företrädesemissionen i sammandrag
• Den som på avstämningsdagen den 19 oktober 2020 är aktieägare i Midsummer har företrädesrättatt teckna nya units i Företrädesemissionen, varvid sju (7) befintliga aktier berättigar till teckning av fem (5) nya units, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.
• Teckningskursen är 10,50 per unit.
• Teckningsperioden löper under perioden 21 oktober till och med 5 november 2020.
• Midsummer har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 253,5 MSEK,motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Dessa åtaganden är inte säkerställda genombankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Viktiga datum
• 16 oktober 2020 – Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter
• 19 oktober 2020 – Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
• 21 oktober – 5 november 2020 – Teckningsperiod
• 21 oktober – 3 november 2020 – Handel med uniträtter
• 21 oktober 2020 tills dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket – Handel i betaldatecknade Units (BTUs)• 10 november 2020 – Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen.

Prospektet:
För fullständig information och villkor för Företrädesemissionen hänvisas till prospektet, som finns tillgängligt på Midsummers hemsida, www.midsummer.se. Länk till anmälningssedel finns tillgänglig på samma sida senast vid teckningstidens start, samt på G&W Fondkommissions hemsida, www.gwkapital.se, och Akteinvest FK AB:s hemsida, www.aktieinvest.se.

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Midsummer i samband med Företrädesemissionen. Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Helena Engelbrecht, Kommunikationschef, Midsummer. Epost: helena.engelbrecht@midsummer.seTelefon: +46 76 789 77 78

Om Midsummer
Midsummer är en ledande svensk utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av slitstarka och böjbara CIGS-solceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning förkostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggnadsintegrerade solceller (BIPV). Midsummers tillverkningsprocess för solceller har ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andraproduktionsprocesser för solpaneler. Det unika DUO-systemet har tagit positionen som det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen.

Midsummer utvecklar och säljer solpaneler direkt till slutmarknaden från egen produktion och viakontraktstillverkare. Med Midsummer Solar Roofs produkter Midsummer SLIM, Midsummer WAVE ochMidsummer BOLD får kunden lätta, tunna och diskreta solpaneler som ger ett estetiskt tilltalandesolcellstak.


Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av slitstarka, böjbara CIGS-solceller medsputtering av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. För mer information, vänligen besök: midsummer.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annatsätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Prospektavseende Företrädesemissionen har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen och hållstillgängligt bland annat på Midsummers hemsida.

Detta pressmeddelande är inte avsett för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueraseller spridas till Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, USA (innefattande dessterritorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”) eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid medsådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas,tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven iSecurities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission

i Midsummer kommer, med vissa undantag, att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”)kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU)2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolaget aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin naturförenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängigframtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseendeframtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.