GRANGEX - teckningstiden inleds idag i företrädesemission om 81 MSEK

2024-02-05

GRANGEX genomför just nu en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare med första teckningsdag idag.

GRANGEX arbetar med tre utvecklingsprojekt och ett operativt verksamhetsområde:

  • Ett återupptagande av verksamheten i Dannemoragruvan med en ny anrikningsprocess för produktion av högkvalitativt järnmalmskoncentrat i det helägda dotterbolaget Dannemora Iron AB
  • Utveckling och återupptagande av produktion av järnmalm för den gröna omställningen av stålindustrin av den norska Sydvarangergruvan via ett för ändamålet nybildat bolag GRANGEX Sydvaranger A/S
  • Utvinning av apatit från gruvavfall i Grängesberg via det helägda dotterbolaget Grängesberg Exploration AB
  • Fortsatt tillverkning av olika fossilfria blyprodukter av återvunnet bly från bilbatterier i det helägda dotterbolaget Sala Bly AB

Teckningsperiod och teckning utan företrädesrätt

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 5 februari 2024 till och med den 19 februari 2024. Anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln för teckning utan stöd av teckningsrätter. Anmälningssedel kan erhållas från Aqurat eller GRANGEX och ska vara Aqurat tillhanda senast den 19 februari 2024. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat och som önskar teckna nya aktier utan stöd av teckningsrätter kan anmäla sig för teckning i enlighet med instruktion från respektive förvaltare.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 5 februari 2024 till och med den 14 februari 2024 under kortnamnet (tickern) GRANGX TR.

Teckningsrätter

För befintliga aktieägare gäller att tre (3) befintliga aktier ger rätt teckna två (2) nya aktier.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Ledande befattningshavare i Bolaget och större aktieägare har tillsammans åtagit sig att teckna aktier för cirka 11 MSEK, motsvarande cirka 14 procent av Företrädesemissionen. Därutöver är emissionen garanterad av externa garantikonsortier upp till en total garantinivå om cirka 92 procent av hela emissionen (inklusive ingivna teckningsförbindelser.

Emissionslikvidens användning

Nettoemissionslikviden om 74,2 MSEK från Företrädesemissionen avser GRANGEX att allokera enligt följande ändamål i prioritetsordning:

  • Brygglånets återbetalning vid erhållandet av emissionslikviden 20 MSEK
  • Dannemora Iron AB 47,2 MSEK
  • Övrigt för projektutveckling och overheadkostnader i Bolaget cirka 7 MSEK

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Bolaget och Aqurat är emissionsinstitut avseende Erbjudandet. Prospektet kan laddas ned från www.gwkapital.se, www.aqurat.se, samt från www.grangex.se.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.