Qlife Holding AB:s listningsemission tecknades till cirka 280 procent

2020-02-12

Qlife Holding AB:s listningsemission tecknades till cirka 280 procent

Tid: 18 oktober kl. 10.00 Plats: Kungliga Tennishallen Sex intressanta bolag presenterar sin verksamhet. Presentationerna är ca. 20-25 min och därefter följer en kort frågestund. Vi bjuder på en lättare lunch och efter presentationerna tittar vi på tennis tillsammans. De presenterande bolagen är: ahaWorld, Ferroamp, Qlife, Netmore, Midsummer samt Skogsfond Baltikum. Aktieintresserade Leif GW Persson kommer att intervjuas av vår moderator Alexander Gustafsson från Nordnet. För anmälan se: https://www.lyyti.fi/reg/GW_Stockholm_Open_Kapitalmarknadsdag_1837

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Qlife Holding AB (”Qlife” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets emission av units om cirka 50 MSEK inför den planerade listningen på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”) tecknades till cirka 280 procent fördelat på cirka 3 700 stycken tecknare. Teckningar har erhållits från allmänheten, parter som lämnat teckningsåtaganden samt genomkvittning av tidigare upptagna lån. I och med den stora efterfrågan har styrelsen även, i enlighet med förutsättningarna som beskrivits i prospektet,beslutat att utnyttja möjligheten till övertilldelning om ytterligare cirka 5 MSEK. Efter kvittning av tidigare upptagna lån tillförs Bolaget totalt cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader. Preliminär första handelsdag för Bolaget saktier och teckningsoptioner vid Nasdaq First North Growth Market är den 2 mars 2020, förutsatt godkänd ansökan.

Tidigare nyheter