SpectraCure tillförs cirka 140 MSEK i kontanta medel genom fulltecknad företrädesemission

2020-06-26

Resultatet av Företrädesemissionen om högst 8 746 613 Units med teckningskurs 16 SEK, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4, visar att 6 049 285 Units, motsvarande cirka 69,2 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 2 697 328 Units utan stöd av uniträtter, motsvarande 30,8 procent av Företrädesemissionen, varav 477 130 Units tecknades av investerare i enlighet med Garantiåtagandena, motsvarande 5,5 procent av Företrädesemissionen och 1 534 111 Units tecknades av investerare i enlighet med Toppgarantiåtagandena, motsvarande 17,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad.

Lämnade garantier och del av Bolagets ersättning till finansiella rådgivare kommer att ersättas med nyutgivna Units till samma villkor som i Företrädesemissionen. Styrelsen avser att fatta beslut om emission av sådana Units med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 28 maj 2020. Det sammanlagda antalet Units som avses emitteras som ersättning för lämnade garantier uppgår till 793 858 st och ersättningen till finansiella rådgivare med 125 000 st. Ersättningarna ökar antalet aktier med 918 858 st och antalet teckningsoptioner TO4 med 918 858 st.

Sammanlagt medför Företrädesemissionen samt avsedd emission för ersättning till garanterna och finansiella rådgivare att SpectraCures aktiekapital ökar med 966 547,1 SEK till 9 713 160,8 SEK och antalet aktier ökar med 9 665 471 aktier till 97 131 608 aktier.

Totalt kommer 9 665 471 st teckningsoptioner av serie TO4 att vara utestående efter Företrädesemissionen och den avsedda emissionen till garanterna och finansiella rådgivare.

Om samtliga dessa teckningsoptioner utnyttjas kan antalet aktier komma att öka med ytterligare högst 4 832 735 st och öka aktiekapitalet med högst 483 273,5 SEK.

SpectraCures VD Masoud Khayyami kommenterar: ”Jag vill tacka för det starka stödet från både befintliga och nya aktieägare i Företrädesemissionen. Nettolikviden från den genomförda emissionen ger SpectraCure de finansiella resurser som krävs för att finansiera förberedelser och genomförande av en klinisk fas 3-studie, regulatoriska förberedelser inför FDA ansökan avseende accelererated approval, samt initiering av nya kliniska indikationer. Vår ambition är att inom två år få vår behandling godkänd på den europeiska såväl som den amerikanska marknaden och jag ser med tillförsikt fram emot att dedikerat fortsätta att arbeta mot detta.”

G&W Fondkommission agerar som finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.