Utfall Spectracure

2018-11-20

SpectraCure AB (publ) meddelar idag att Bolagets nyemission om 52,4 M SEK tecknats till ca 123%. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i anspråk. Därtill har en övertilldelning beslutats om 5,25 M SEK. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till totalt ca 6,7 MSEK inklusive kostnader för övertilldelningen och ytterligare externa kostnader.

En extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ) den 26 september 201 8 beslutade om godkännande av styrelsens förslag om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna, samt beslutade om ett bemyndigande för Bolagets styrelse att fatta beslut
om en ev. övertilldelning om upp till 1 000 000 units. Nyemissionen avsåg högst 9 976 722 units, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption, till en kurs av 5,25 SEK per aktie (teckningsoptionen ingår vederlagfritt).


Totalt tecknades, oaktat ersättning till garanter som ersätts genom kvittning mot nyemitterade units, 1 2 257 1 07 units, varav 8 554 364 med företrädesrätt och 3 702 743 utan företrädesrätt. Emissionens fulla antal, 9 976 722 units, kommer därmed att tilldelas.
Styrelsen har även beslutat att utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad emission, s.k. övertilldelning som tidigare kommunicerats i prospektet, varvid Bolaget emitterar ytterligare 1 000 000 units (5,25 MSEK) till motsvarande kurs per unit. Totalt tillförs SpectraCure i kontant emissionslikvid därmed ca 57,6 MSEK före emissionskostnader. Därutöver kommer garanter i
garantikonsortiet att via kvittning ersättas med 823 048 nyemitterade units.

 

Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade units att finnas 81 636 827 aktier i Bolaget och sammanlagt 11 799 770 teckningsoptioner av serie TO3. Aktiekapitalet kommer att öka med 1 1 79 977 SEK till 8 1 63 682,70 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med slutlig registrering på Bolagsverket.


Teckning av units med och utan företrädesrätt pågick 1 2 oktober – 30 oktober 201 8. Tecknare med subsidiär rätt har erhållit full tilldelning. Tilldelning av de units som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i emissionsprospektet. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats units. Units skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.


G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission har tjänstgjort som emissionsinstitut i samband med emissionen.


Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner. Fram till dess pågår handel med BTU på Spotlight Stock Market. De som tilldelats units inom ramarna för övertilldelningen och den riktade emissionen avseende garanternas ersättning kommer att erhålla aktier och teckningsoptioner direkt, istället såsom BTU. Dessa kommer att kunna levereras först efter att registreringen vid Bolagsverket är klar, i samband med den dag som BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner i företrädesemissionen. Upptagande av handel i nya aktier och teckningsoptioner av serie TO3 kommer att tillkännages genom separat pressrelease.


Vd Masoud Khayyami kommenterar: ”Vi ärotroligt glada överdet stora intresse som SpectraCure hartilldragit sig och vi hälsar nytillkommande aktieägare välkomna. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningaratt genomföra våra kliniska prövningar och vi serfram emot att kunna ge förbättrad behandling till cancerpatienter, samt kommerdet att utgöra en grund för kommande förhandlingarmed större aktörerinom detta mycket viktiga kliniska område”.


Denna information är sådan information som SpectraCure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2018.


För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90


SpectraCure i korthet
SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.