Corline Biomedical AB har genomfört en riktad emission om cirka 35,5 miljoner kronor

2021-03-29

Corline Biomedical AB (publ) (“Corline” eller “Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 29 mars kl 17:31, framgångsrikt genomfört en riktad kontant nyemission om 3 300 000 stamaktier till en teckningskurs om 10,75 kronor per aktie (den ”Riktade Nyemissionen”). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 35,5 kronor före avdrag för emissionskostnader. Emissionen tecknades av svenska institutionella investerare, däribland M2 Asset Management, samt den befintliga aktieägaren HealthInvest Partners.

Styrelsen för Corline har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2020, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande den 29 mars 2021, beslutat om en riktad nyemission av 3 300 000 nya aktier till en teckningskurs om 10,75 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om 35 475 000 kronor.

Likviden från den Riktade Nyemissionen ska användas till att möjliggöra fortsatt utveckling av Renaparin® i klinisk fas 2 fram till interimsdata, bygga upp organisationen för att öka intäkterna från den medicintekniska verksamhetsgrenen, förbättra den finansiella flexibiliteten samt stärka rörelsekapitalet.

”Genom nyemissionen skapas förutsättningar att fortsätta den kliniska utvecklingen av Renaparin®, samtidigt som kundutveckling inom medicinteknik sker med oförändrad fart. Det är sammantaget ett mycket starkt utvecklingsprogram som bolaget därmed kan sjösätta. Jag vill välkomna nya och tacka de befintliga ägare som visar bolaget sitt förtroende inför den spännande framtid som väntar”, säger VD Henrik Nittmar.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande lett av G&W Fondkommission (den ”Finansiella rådgivaren”). Kursen motsvarar en rabatt om cirka 11,9 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 29 mars 2021. Den Riktade Nyemissionen tillför Bolaget en likvid om cirka 35,5 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Den Riktade Nyemissionen tecknades av svenska institutionella investerare varav den största teckningen gjorts av M2 Asset Management om cirka 10 miljoner kronor.

Styrelsen i Bolaget bedömer, med anledning av det accelererade bookbuilding-förfarandet som genomfördes av Finansiella rådgivaren, att den Riktade Nyemissionen genomförts till marknadsmässiga villkor. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att till marknadsmässiga villkor anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion samt att diversifiera aktieägarbasen med institutionella och privata investerare.

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 3 300 000 aktier till 21 490 819 och aktiekapitalet med 412 500,00 kronor till 2 686 352,38 kronor. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om 15,36 procent av antalet aktier i Bolaget och 15,36 procent av antalet röster i Bolaget, baserat på totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget, med sedvanliga undantag, åtagit sig att iaktta en lock-up-period avseende framtida nyemissioner om 90 dagar efter datumet för genomförande av den Riktade Nyemissionen. Därutöver har Bolagets styrelse och ledningsgrupp, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte sälja befintliga aktier i Bolaget under en lock-up-period om 90 dagar från datumet för genomförande av den Riktade Nyemissionen.

För att underlätta den Riktade Nyemissionen har huvudägaren, Adam Dahlberg, direkt och indirekt åtagit sig att låna ut aktier motsvarande antalet aktier i den Riktade Nyemissionen. De utlånade aktierna kommer att återlämnas i samband med registrering av aktierna hos Bolagsverket.

Rådgivare

G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen. Advokatfirman Vinge agerar legal rådgivare.

Corline Biomedical AB har genomfört en riktad emission om cirka 35,5 miljoner kronor - Corline Biomedical AB

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.