Meltron utfall

2019-11-21

Meltron AB (publ) (”Meltron” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets nyemission om 15,3 MSEK tecknats till ca 157 %. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i anspråk. Därtill har, med hänsyn till det stora intresset och bolagets expansionsmöjligheter, styrelsen idag beslutat om en övertilldelning om ca 8,8 MSEK.

Den 30 september offentliggjorde Meltron en företrädesemission om ca 15,3 MSEK, beslutad av styrelsen utifrån bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 20 augusti 2019 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen, med teckningsperiod som pågick mellan 31 oktober – 18 november, avsåg högst 23 487 771 units, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3, till en kurs av 0,65 SEK per unit. En (1) teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 1 maj 2020 till och med den 29 maj 2020 till en teckningskurs om 0,85 SEK per aktie.

Totalt tecknades 37 097 629 units varav 20 851 764 units tecknades med företrädesrätt där 2 876 381 units, motsvarande ca 1,9 MSEK, betalas kontant och 17 975 383 units, motsvarande ca 11,7 MSEK, betalas genom kvittning. Därtill tecknades 16 245 865 units utan företrädesrätt. Företrädesemissionens totala antal, 23 487 771 units, har därmed tilldelats. Styrelsen har även beslutat att utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad emission på samma villkor, s.k. övertilldelning, som tidigare kommunicerats i pressmeddelande samt i prospektet, varvid Bolaget emitterar ytterligare 13 609 858 units (ca 8,8 MSEK) till motsvarande kurs om 0,65 kronor per unit. Totalt innebär Företrädesemissionen samt övertilldelningsemissionen därmed en utspädning om cirka 28,3 procent av antalet aktier och aktiekapital i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i maj 2020 blir utspädningen ca 44,1 procent.

Styrelsen har tagit beslutet att utöka övertilldelningsramen med ca 3,5 MSEK mot vad som tidigare kommunicerats i pressmeddelande samt i prospektet med hänsyn till Bolagets expansionsmöjligheter. Den emissionslikvid som Bolaget tillförs genom övertilldelningen kommer främst att användas för att accelerera marknadsföringen. Denna övertilldelning motsvarar tillsammans med Företrädesemissionen totalt antal inkomna teckningar, vilket innebär att samtliga teckningar erhåller full tilldelning. Totalt tillförs Meltron i kontant emissionslikvid därmed ca 12,3 MSEK efter kvittningar och före emissionskostnader.

Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade aktier att finnas 131 048 714 aktier i Bolaget. Aktiekapitalet kommer att öka med 9 274 407,25 SEK till 32 762 178,5 SEK. Totalt antal utestående teckningsoptioner av serie TO3 kommer att vara 37 097 629 st. Smärre justeringar i ovan angivna antal och belopp kan komma att ske i samband med registrering hos Bolagsverket.

Units skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som sänds ut inom kort.

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare och Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut i samband med emissionen. Advokatfirman Delphi har agerat som legal rådgivare.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalade tecknade units (BTU) i Företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner. Fram till dess pågår handel med BTU på NGM Nordic MTF. De som tilldelats units inom ramarna för övertilldelningen kommer att erhålla aktier och teckningsoptioner direkt, istället för BTU. Dessa kommer att kunna levereras först efter att registreringen vid Bolagsverket är klar, i samband med den dag som BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner i Företrädesemissionen. Upptagande av handel i nya aktier och teckningsoptioner kommer att tillkännages genom ett separat pressmeddelande.

Bolagets VD Ville Sistonen kommenterar: ”Vi är otroligt glada över det stora intresse som Meltron har tilldragit sig och vi hälsar nytillkommande aktieägare välkomna. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att genomföra de satsningar vi siktar mot, framför allt avseende försäljning internationellt inom Bolagets prioriterade nischmarknader – industribelysning, vägbelysning och djurstallar. Vi har aktiva diskussioner med motparter både inom industri och övriga segment som vi hoppas kunna kommunicera mer om i närtid.”

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, industribelysning och vägbelysning. LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet MLTR.

För ytterligare information, kontakta:

Göran Lundgren, styrelsens ordförande

Tel: +46 70 467 40 40

E-post: goran.lundgren@uni-lightled.com

Meltron AB (publ)

Embassy House, Linnégatan 89 C, 115 23 Stockholm.

Org. nr: 556988-9834. Hemsida: www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra med

hänsyn till regulatoriska krav och handel på NGM Nordic MTF. Informationen lämnades genom

ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 november 2019 kl 14:45 CET.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.