Kompletterande teckningsoption i ObsteCare

2020-04-06

ObsteCares styrelse föreslår ytterligare en teckningsoption att vederlagsfritt ingå i den kommande företrädesemissionen

Tid: 18 oktober kl. 10.00 Plats: Kungliga Tennishallen Sex intressanta bolag presenterar sin verksamhet. Presentationerna är ca. 20-25 min och därefter följer en kort frågestund. Vi bjuder på en lättare lunch och efter presentationerna tittar vi på tennis tillsammans. De presenterande bolagen är: ahaWorld, Ferroamp, Qlife, Netmore, Midsummer samt Skogsfond Baltikum. Aktieintresserade Leif GW Persson kommer att intervjuas av vår moderator Alexander Gustafsson från Nordnet. För anmälan se: https://www.lyyti.fi/reg/GW_Stockholm_Open_Kapitalmarknadsdag_1837

Styrelsen har fattat beslut om att i tillägg till den företrädesemission av Units som årsstämman beslutat om, föreslå en kompletterande vederlagsfri teckningsoption. Förslaget är att denna ska ha två fönster för utnyttjande. Den kompletterande teckningsoptionen kommer vederlagsfritt utges till de som tecknar sig och som blir tilldelade Units i företrädesemissionen.

Styrelsens ordförande, Christina Hugosson kommenterar:

"-Med anledning av rådande Covid19 Pandemi, har bolagets styrelse som förslag att emittera ytterligare en teckningsoption. Under mars månad drabbades börsen och de flesta aktier av branta kursfall med hänsyn till rådande pandemi. ObsteCares styrelse vill med hänsyn till detta ge bolagets existerande samt tillkommande aktieägare en extra option och möjlighet att ta del av bolagets framtida möjligheter, där målsättningen bland annat är att få godkännande och nå ett genombrott i USA"  

Villkoren för den kompletterande teckningsoptionen (TO2) är att det krävs två TO2 för att teckna en ny aktie. Löptiden är till och med den 30 november 2021. Första fönstret för nyttjande är mellan 2 november 2020 och den 30 november 2020, till kurs 2,25 SEK per aktie. Nästa fönster för nyttjande är mellan den 1 november till och med den 30 november 2021, till kurs 2,50 SEK per aktie.

Kallelse till extrastämma för beslut i enlighet med styrelsens förslag kommer att tillkännages inom kort och ett tilläggsprospekt vid ett bifall utifrån beslut från stämman. Tilläggsprospektet beräknas upprättas i början av teckningsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christina Hugosson, Styrelseordförande, ObsteCare AB
Telefon: 070-191 30 87
E-post: christina.hugosson@obstecare.com

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 kl 16:18.


Om ObsteCare
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

Tidigare nyheter