Tangiamo tillförs cirka 12,1 MSEK genom företrädesemission

2022-07-01

Tangiamo Touch Technology AB (publ) (”Tangiamo” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission vilken tecknades till nivån för garantin om cirka 60 procent och Bolaget tillförs därmed cirka 12,1 MSEK före emissionskostnader.

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Tangiamos företrädesemission att totalt 120 650 000 units tecknades, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 60 procent. 76 220 991 units, motsvarande cirka 7,6 MSEK och cirka 38 procent av erbjudandet tecknades med stöd av uniträtter. 2 064 042 units tecknades utan företräde, motsvarande cirka 1 procent av erbjudna units. 42 364 967 units, vilket motsvarar cirka 21 procent av totalt erbjudna units, tecknades av emissionsgaranterna upp till den garanterade nivån av erbjudandet.

Units emitteras till en kurs om 0,10 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 2 – 31 oktober 2023 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 15 – 28 september 2023.

Garantiersättningar utbetalas till 10 procent kontant och till 4 procent i form av kvittning mot nyemitterade units. Units emitteras till samma teckningskurs som i transaktionen i en kompletterande riktad emission, som totalt uppgår till 4 700 000 units, motsvarande ett kapitalbelopp om cirka 0,5 MSEK.

Totalt kommer därmed företrädesemissionen och den tillkommande ersättningen till garanter att medföra att antalet aktier ökas med 125 350 000 och att lika många teckningsoptioner av serie TO1 utges.

Aktiekapitalet ökar, genom emissionen samt genom den tillkommande ersättningen till garanter i form av kvittning, med 12 535 000 kronor till 22 125 700 kronor. Utestående antal aktier kommer därmed att uppgå till 221 257 000 efter emissionens samt den tillkommande ersättningens registrering vid Bolagsverket.

Samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning. Avräkningsnotor skickas ut idag.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.