Utfall Netmore Group

2019-11-01

Netmore Group AB (publ) meddelar idag att Bolagets nyemission om 37,5 MSEK tecknats till ca 313 %. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i anspråk. Därtill har en övertilldelning beslutats om ca 1,5 MSEK. Den 1 oktober gick det ut ett pressmeddelande om en företrädesemission om ca 37,5 MSEK, beslutad av styrelsen utifrån bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 9 maj 2019. Nyemissionen, med teckning mellan 14 oktober – 29 oktober, avsåg högst 62 602 379 nya aktier, varav högst 8 797 714 av serie A och högst 53 804 665 av serie B, till en kurs av 0,60 SEK per aktie.Totalt tecknades 62 123 076 aktier med företrädesrätt, varav 8 797 668 A-aktier och 53 325 408 B-aktier. Därtill tecknades 142 876 125 B-aktier utan företrädesrätt. I och med emissionen kommer därmed 62 602 333 aktier att tilldelas. Styrelsen har även beslutat att utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad emission, s.k. övertilldelning som tidigare kommunicerats i prospektet, varvid Bolaget emitterar ytterligare 2 500 000 B-aktier (1,5 MSEK) till motsvarande kurs per aktie. Med anledning av det stora intresset och att tilldelning enbart sker i form av s.k. subsidiär rätt utifrån tecknat antal aktier med kraft av teckningsrätter, kommer alla teckningsförbindelser inte att kunna tilldelas och därmed kvittningar att omfatta lägre belopp än vad som ursprungligen kommunicerats. Kvittningar omfattar ca 1,9 MSEK. Totalt tillförs Netmore Group i kontant emissionslikvid därmed ca 37,5 MSEK före emissionskostnader.Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade aktier att finnas 101 620 388 aktier i Bolaget, varav 13 929 668 A-aktier och 87 690 720 B-aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 6 510 233,3 SEK till 10 162 038,8 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med slutlig registrering på Bolagsverket.Endast tecknare med subsidiär rätt har erhållit tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i emissionsprospektet. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Aktier skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare och Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut i samband med emissionen.Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Fram till dess pågår handel med BTA på Nasdaq First North Growth Market. De som tilldelats aktier inom ramarna för övertilldelningen kommer att erhålla aktier direkt, istället såsom BTA. Dessa kommer att kunna levereras först efter att registreringen vid Bolagsverket är klar, i samband med den dag som BTA omvandlas till aktier i företrädesemissionen. Upptagande av handel i nya aktier kommer att tillkännages genom separat pressrelease.”Vi är otroligt glada över det stora intresse som Netmore Group har tilldragit sig och vi hälsar nytillkommande aktieägare välkomna. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att genomföra de satsningar vi siktar mot inom Bolagets fokusområden – Connected Property, Connected City & Industry, Connected Home & Business”. - säger Erik Hallberg, VD för Netmore Group ABNetmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nastaq First North Growth Market.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.