Kiliaro offentliggör slutligt utfall i bolagets företrädesemission

2023-05-03

Kiliaro AB (”Kiliaro” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) som visar att 6 324 264 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar om 8 897 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 6 333 161 aktier med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar, motsvarande cirka 42 procent av Företrädesemissionen. Det innebär att garantiåtaganden om 7 272 802 aktier, motsvarande cirka 48 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen tillföras en emissionslikvid om cirka 18,4 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader och kvittningar.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅRINTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOMELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ,SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄRSÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTAPRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVAELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I KILIARO AB I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVENAVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Efteravslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Företrädesemission att totalt 6 324 264 aktier, motsvarande cirka 8,5 MSEK och cirka 42 procent avFöreträdesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill harteckningsanmälningar om 8 897 aktier, motsvarande cirka 12 TSEK mottagits förteckning utan företräde. Tillsammans utgör teckningarna med stöd avteckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 42procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer garantiåtaganden om 7 272 802aktier, motsvarande cirka 48 procent av Företrädesemissionen, att utnyttjas.Totalt tecknas således aktier i Företrädesemissionen motsvarande dengaranterade nivån av Företrädesemissionen om cirka 90 procent.

Handel med BTA

Handelmed betalda tecknade aktier (BTA) kommer fortgå tills dess attFöreträdesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkringvecka 20, 2023. Handel med de nya aktierna förväntas inledas på Nasdaq FirstNorth Growth Market omkring vecka 21, 2023.

Meddelande om tilldelning

Samtligatecknare utan företräde har erhållit full tilldelning och meddelande omtilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätterförväntas distribueras den 3 maj 2023. Tecknade och tilldelade aktier skabetalas kontant inom tre bankdagar i enlighet med instruktionerna påavräkningsnotan som skickas till tecknaren. Tecknare som tecknat aktier via enförvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet medförvaltarens rutiner.

Antal aktier och aktiekapital
Totaltkommer Företrädesemissionen och den tillkommande ersättningen till garanter attmedföra att antalet aktier i Bolaget ökar med 14 245 949.

Aktiekapitaletökar, genom Företrädesemissionen samt genom den tillkommande ersättningen tillgaranter i form av kvittning, med 1 424 594,90 kronor till 2 310 125,7 kronor. Utestående antal aktier kommer därmed att uppgå till 23101 257 efter de båda emissionernas registrering vid Bolagsverket.

Rådgivare

G&WFondkommission agerar finansiell rådgivare till Kiliaro AB i samband medFöreträdesemissionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget ochAqurat Fondkommission är emissionsinstitut.

Förytterligare information kontakta:

ElieKomo

Verkställandedirektör

Tel:+46 (0) 72 333 30 26

Certified adviser
Svenskkapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 (0)11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Dennainformation är sådan information som Kiliaro AB är skyldigt att offentliggöraenligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genomovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-05-03 09:50CET.

Viktiginformation

Informationeni detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller påannat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper iKiliaro. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för atttillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner änSverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Kiliaro kommerendast att ske genom det prospekt som upprättas av Bolaget och som kommerpubliceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkäntsav Finansinspektionen.

Informationeni detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan,Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belaruseller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremålför legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svenskrätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämpligvärdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om ellerinbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga aktier,teckningsoptioner, teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andravärdepapper utgivna av Bolaget (”Värdepapper”) harregistrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Actfrån 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningeni någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper fårerbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereraseller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt etttillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av,registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningeni relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varkengodkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras,av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatligvärdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådanmyndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten ochtillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handlingi USA.

Dettapressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU)2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkäntav någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I en EES-medlemsstat,annan än Sverige, är detta meddelande endast avsett för och riktas endast till”kvalificerade investerare” i respektive medlemsstat i den betydelse som avsesi Prospektförordningen.

IStorbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat materialavseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering ellerinvesteringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endasttillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualifiedinvestors" i Prospektförordningens mening som är (i) personer som harprofessionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som fallerinom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i denvid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000(Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften");eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) iFöreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”RelevantaPersoner”). En investering eller en investeringsåtgärd som dettameddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personeroch kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte ärRelevanta Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument ochinte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktadeuttalanden

Dettapressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagetsavsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat,finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt,strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt.Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kanidentifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”,”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”,och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktadeuttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka iflera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att deantaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan detinte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antagandenbaseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker ochosäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olikaanledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av deframåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andraväsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avvikerväsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges idetta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterarinte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandenai detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet börinte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i dettapressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalandensom uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen fördetta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någonannan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någonrevidering av något framåtriktade uttalande för att återspegla händelser som inträffareller omständigheter som förekommer avseende innehållet i dettapressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First NorthGrowth Markets regelverk. Potentiella investerare ska inte fästa otillbörligtilltro vid den framåtriktade informationen häri.

Kiliaro är en socialfotogalleriapp för privatpersoner som letar efter det smidigaste sättet attlagra och dela minnen. Med Kiliaros sociala plattform får du innovativafunktioner för att dela foton och videos - direkt från ditt bildgalleri tillmottagarens galleri där ni sedan kan interagera kringinnehållet. Tillsammans med ett obegränsat utrymme och höga krav påintegritet och säkerhet, sparas dina dyrbaraste digitala livsminnen utan att duförlorar kontrollen över dem. Kiliaro är noterat på Nasdaq First NorthGrowth Market, med kortnamnet KILI. Läs mer på kiliaro.com

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.