Meltron AB tillförs ca 11,3 MSEK kontant efter genomförd företrädesemission

2022-11-15

Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolagets företrädesemission om ca 16,1 MSEK tecknats till ca 22,5 %. Resterande upp till emissionens garanterade belopp om cirka 11,3 MSEK täcks av de två garantikonsortier som syndikerats inför transaktionen.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt
eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea,
Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta
pressmeddelande skulle vara olaglig.

Den 28 september beslutade styrelsen i Meltron, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 oktober 2021, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om ca 16,1 MSEK ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden pågick mellan 26 oktober - 9 november 2022 och avsåg högst 161 402 822 aktier till en kurs om 0,10 SEK per aktie. Totalt tecknades 36 326 784 aktier, varav 30 992 696 aktier tecknades med företrädesrätt och 5 334 088 aktier utan företrädesrätt (varav 3 062 000 utgjordes av uppfyllda teckningsåtaganden). 76 720 000 aktier fördelas på de båda garantikonsortierna. Meltron tillförs därmed totalt ca 11,3 MSEK före emissionskostnader, ersättning till garanter och återbetalningar av brygglån. Garanter ersätts, förutom kontantdel, med 6 500 000 nyemitterade aktier till nyemissionskursen enligt ingångna avtal. Därtill kvittar G&W Fondkommission 642,5 kSEK av sitt arvode som finansiell rådgivare, motsvarande 6 425 000 aktier. Totalt innebär Företrädesemissionen en utspädning om cirka 66 procent av antalet aktier och aktiekapital i Bolaget (exklusive kvittningsersättningar i aktier).

Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade aktier att finnas 183 615 650 aktier i Bolaget. Aktiekapitalet kommer att öka med 12 597 178,40 SEK till 18 361 565 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal och belopp kan komma att ske i samband med registrering hos Bolagsverket.

Aktier skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som sänds ut inom kort. De som tecknat sig via förvaltare kommer att erhålla information om tilldelning från denne.

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Meltron i samband med Företrädes-emissionen. Aktieinvest FK AB agerar som utsett emissionsinstitut.

Stockholm 15 november 2022

För ytterligare information kontakta:
Göran Lundgren, ordf Meltron AB, tel: +46 70 467 4040; goran.lundgren@meltron.com
Meltron AB, Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm
Läs mer på www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-15 kl 12:45.

Om Meltron - "More than Just Light"
Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energi-effektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhanda-håller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri och logistik. Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.