Meltron AB tillförs ca 26 MSEK kontant efter genomförd företrädesemission

2021-10-28

Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolagets företrädesemission om ca 26 MSEK tecknats till ca 59,4 %. Resterande upp till emissionens fulla belopp täcks av de två garantikonsortier som syndikerats inför transaktionen.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Den 30 augusti beslutade styrelsen i Meltron, under förutsättning av godkännande av beslut på kommande årsstämma, om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om ca 26 MSEK ("Företrädesemissionen"), vilken sedermera godkändes av årsstämman den 1 oktober 2021. Teckningsperioden pågick mellan 11 oktober - 25 oktober 2021, och avsåg högst 288 219 331 aktier till en kurs om 0,09 SEK per aktie. Totalt tecknades 171 302 956 aktier, varav 121 704 830 aktier tecknades med företrädesrätt och 49 598 126 aktier utan företrädesrätt. 116 916 375 aktier fördelas på de båda garantikonsortierna varefter Företrädesemissionens totala antal, 288 219 331 aktier, därmed har tilldelats. Av aktierna tecknade med företrädesrätt har 11 322 222 aktier, motsvarande ca 1,0 MSEK, beslutats att regleras genom kvittning. Meltron tillförs därmed totalt ca 25 MSEK efter kvittningen, före emissionskostnader, ersättning till garanter och återbetalningar av brygglån om ca 6 MSEK. Totalt innebär Företrädesemissionen en utspädning om 50 procent av antalet aktier och aktiekapital i Bolaget.

Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade aktier att finnas 576 438 662 aktier i Bolaget. I samband med beslutet om Företrädesemissionen beslutade årsstämman att minska aktiekapitalet, utan indragning av aktier, från 48 141 792,25 SEK till 25 939 739,79 SEK. Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med 25 939 739,79 SEK till 51 879 479,58 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal och belopp kan komma att ske i samband med registrering hos Bolagsverket.

Aktier skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som sänds ut inom kort till de som erhållit tilldelning. De som tecknat sig via förvaltare kommer att erhålla information om tilldelning från denne.

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Meltron i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar som utsett emissionsinstitut. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget.

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

Stockholm 28 oktober 2021

För ytterligare information kontakta:
Göran Lundgren, ordf Meltron AB, tel: +46 70 467 4040; goran.lundgren@meltron.com
Meltron AB, Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm
Läs mer på www.meltron.com


Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-28 kl 10:00.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.