Diamyd Medical har genomfört en riktad nyemission om 150 miljoner SEK

2021-09-09

Diamyd Medical AB (“Diamyd Medical ” eller “Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 9 september kl. 18:05, framgångsrikt genomfört en riktad kontant nyemission om 5 357 143 B-aktier till en teckningskurs om 28 SEK per aktie (”Riktade Nyemissionen”). Kursen motsvarar en rabatt om cirka 17 procent beräknat på den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) på Nasdaq First North Growth Market för de 30 senaste handelsdagarna. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 150 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader. Den Riktade Nyemissionen tecknades av svenska institutionella och kvalificerade privata investerare.

Fullständigt pressmeddelande: Diamyd Medical har genomfört en riktad nyemission om 150 miljoner SEK

Den Riktade Nyemissionen om 5 357 143 B-aktier genomfördes med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt efter beslut av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 november 2020.

- Bolaget utvecklas starkt och med en stärkt kassa fortsätter vi accelerera för att nå viktiga värdeskapande milestones i vår fas 3-studie och tillverkningsenhet i Umeå, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical.

Likviden från den Riktade Nyemissionen ska användas till att uppnå viktiga milstolpar med fokus på inledning av en avgörande precisionsmedicinsk fas 3-studie i samtliga berörda länder med diabetesvaccinet Diamyd® samt pågående etablering av en egen tillverkningsanläggning i Umeå för produktion av det rekombinanta mänskliga  proteinet GAD65, den aktiva komponenten i det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd®. Fas 3-studien är utformad för att bekräfta effekten och säkerheten av Diamyd® i individer som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes som bär på genetisk HLA haplotyp där effekt är sannolik (ungefär hälften av denna målgrupp). Till studien kommer att rekryteras cirka 330 patienter och studien kommer att genomföras vid cirka 50 kliniker i Europa och USA. Den framtida CGMP-certifierade produktionsprocessen vid anläggningen i Umeå är en central del av Diamyd Medicals regulatoriska strategi för potentiella framtida villkorade och accelererade marknadsgodkännanden för diabetesvaccinet Diamyd®.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställdes genom ett accelererat så kallat bookbuilding-förfarande lett av G&W Fondkommission (”Finansiella rådgivaren”). Kursen motsvarar en rabatt om cirka 17 procent beräknat på den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) på Nasdaq First North Growth Market för de 30 senaste handelsdagarna. Den Riktade Nyemissionen tillför Bolaget en likvid om 150 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader. Den Riktade Nyemissionen tecknades av svenska institutionella och kvalificerade privata investerare.

Styrelsen i Bolaget bedömer, med anledning av det accelererade bookbuilding-förfarandet som genomfördes av Finansiella rådgivaren, att den Riktade Nyemissionen genomförts till marknadsmässiga villkor. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att till marknadsmässiga villkor anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion, att diversifiera aktieägarbasen med institutionella och privata kvalificerade investerare samt att förstärka den finansiella positionen i samband med partnerdiskussioner.

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 5 357 143 till 76 926 939 och aktiekapitalet med 543 336,72 SEK till 7 802 149,47 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om 7,0 procent av antalet aktier i Bolaget och 5,4 procent av antalet röster i Bolaget, baserat på totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen. I samband med transaktionen kommer Bolagets största ägare Anders Essen-Möller att låna ut 5 357 143 B-aktier till Aktieinvest FK AB i syfte att underlätta leverans av aktierna. Aktierna kommer att återlämnas i samband med att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel mot typ 1-diabetes. Diabetesvaccinet Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En ny anläggning för vaccintillverkning inrättas nu i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. En prövarinitierad Remygen®-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.