CSEC tillförs cirka 6,6 MSEK genom företrädesemission

2023-04-19

C Security Systems AB (publ) (”CSEC” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission vilken tecknades till nivån för garantin om cirka 70 procent och Bolaget tillförs därmed cirka 6,6 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 2,4 MSEK.

Dettapressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varkendirekt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan,Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika elleri någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skullevara olaglig.

Slutgiltigt utfall iföreträdesemissionen
Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i CSEC:sföreträdesemission att totalt 36 773 499 units, motsvarande cirka 2,6 MSEKoch cirka 27 procent av erbjudandet tecknades med stöd av uniträtter. Därtillhar teckningsanmälningar om 25 108 292 units, motsvarande cirka 1,7 MSEKoch cirka 19 procent av erbjudandet, mottagits för teckning utan företräde.Tillsammans utgör teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningarutan stöd av teckningsrätter cirka 46 procent av erbjudandet. Därmed kommerbottengarantiåtaganden om 25 346 785 units, motsvarande cirka 19 procent averbjudandet, samt toppgarantiåtaganden om 7 142 857 units,motsvarande cirka 5 procent av erbjudandet att utnyttjas. Totalt tecknassåledes 94 371 433 units i erbjudandet, motsvarande den garanterade nivånav erbjudandet om cirka 70 procent. Units emitteras till en kurs om 0,07 SEKper unit, motsvarande 0,014 SEK per aktie. En (1) unit består av fem (5)aktier.

Antal aktier ochaktiekapital
Garantiersättningar avseende bottengarantin utbetalas till 14 procent kontantalternativt med 16 procent i form av kvittning mot nyemitterade units. Avseendetoppgarantin är ersättningen 20 procent och kvittas mot nyemitterade units.Units emitteras till samma teckningskurs som i transaktionen i enkompletterande riktad emission, som totalt uppgår till 1 657 141 units,motsvarande ett kapitalbelopp om cirka 0,1 MSEK. Totalt kommer därmedföreträdesemissionen och den tillkommande ersättningen till garanter attmedföra att antalet aktier i bolaget ökas med 480 142 870 st.Aktiekapitalet ökar, genom emissionen samt genom den tillkommande ersättningentill garanter i form av kvittning, med 6 722 000,18 kronor till17 994 527,833 kronor. Utestående antal aktier kommer därmed att uppgåtill 1 285 323 414 st. efter emissionens samt den tillkommandeersättningens registrering vid Bolagsverket.


Meddelande omtilldelning
Samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning och meddelandeom tilldelning till de personer som tecknat units utan stöd av teckningsrätterförväntas distribueras den 19 april 2023. Tecknade och tilldelade units skabetalas kontant inom tre bankdagar i enlighet med instruktionerna påavräkningsnotan som skickas till tecknaren. Tecknare som tecknat aktier via enförvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet medförvaltarens rutiner.


Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare i samband medFöreträdesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar som utsettemissionsinstitut.

För mer information,vänligen kontakta:
Lars Tegborg, styrelsens ordförande
Telefon: 070 – 982 29 41
E-post: lars@csec.group


CSEC i korthet
IoT-bolaget C Security Systems, baserat i Stockholm, utvecklar, marknadsför ochsäljer högteknologiska skydds- och övervakningssystem på den globala marknadenunder varumärkena Spåra och C-Pod. Bolagets affärsidé är att skapa trygghet ochförenkla för människor och företag genom att erbjuda smarta sensorsystem föratt skydda människor, djur och rörliga tillgångar.


Viktig information
Offentliggörande ellerdistribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål förrestriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där dettapressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig omoch följa sådana legala restriktioner.
Detta pressmeddelande fårinte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt ellerindirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland,Schweiz, Sydkorea, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller annat land därsådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationeni detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras elleruppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet attefterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Actfrån 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andrajurisdiktioner. Varken teckningsrätterna, betalda tecknade aktier eller de nyaaktierna och teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Acteller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas tillförsäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller försådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräverregistrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Lars Tegborg, styrelsens ordförande
Telefon: 070 – 982 29 41
E-post: lars@csec.group

Om C Security SystemsAB (publ)
IoT-bolaget C Security Systems, baserat i Stockholm, utvecklar, marknadsför ochsäljer högteknologiska skydds- och övervakningssystem på den globala marknadenunder varumärkena Spåra och C-pod. Vår affärsidé är att skapa trygghet ochförenkla för människor och företag genom att erbjuda smarta sensorsystem föratt skydda människor, djur och rörliga tillgångar.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.