S2Medical AB

Garanterad företrädesemission

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Materialet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller eljest strider mot lagar eller förordningar. Bland dessa länder ingår USA, Kanada, Australien och Japan.

Om Du accepterar villkoren ovan, klicka på "Ja, gå vidare".
Om Du inte accepterar villkoren, klicka på "Nej, avbryt".

Nej, avbrytJa, gå vidare

Garanterad företrädesemission

2023-06-19

S2Medical AB

 • Företrädesemission omfattar högst 259 933 352 units, motsvarande högst 25 000 000 A-aktier, högst 234 933 352 B-aktier, högst 259 933 352 teckningoptioner av serie TO2, högst 259 933 352 teckningsoptioner av serie TO3 och högst 259 933 352 teckningsoptioner av serie TO4. Detta innebär en högsta total emissionslikvid om cirka 26 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader.
 • Den som på avstämningsdagen den 15 juni 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i S2Medical kommer att för varje en (1) innehavd aktie, oavsett serie, erhålla en (1) uniträtt av samma serie. En (1) uniträtt ger härvid rätt att teckna åtta (8) nya units av samma serie, innebärande en teckningsrelation om 8:1.
 • Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie av antingen serie A eller serie B, en (1) teckningsoption av serie TO2, en (1) teckningsoptioner av serie TO3 och en (1) teckningsoption av serie TO4.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,10 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Sista dagen för handel i S2Medicals B-aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter av serie B i Företrädesemissionen är den 13 juni 2023. B-aktierna handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter av serie B i Företrädesemissionen från och med den 14 juni 2023.
 • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 15 juni 2023.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen är den 19 juni 2023 – 3 juli 2023.
 • Handel i uniträtter av serie B (UR B) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 juni 2023 till och med den 28 juni 2023 och handel i betalda tecknade units av serie B (BTU B) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 juni 2023 tills dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Ingen handel kommer att äga rum i varken uniträtter av serie A eller betalda tecknade units av serie A.
 • Teckningsoptioner av serie TO2, TO3 och TO4 förväntas tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i nära samband med att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTU växlats till stamaktier och teckningsoptioner.
 • Bolagets största aktieägare SivlerSkog Group AB, som ägs av Bolagets grundare Petter Sivlér och Mårten Skog, har åtagit sig att teckna units motsvarande cirka 0,5 MSEK och 2 procent av Företrädesemissionen.
 • Utöver ovan nämnd teckningsförbindelse har externa garanter lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor vilka uppgår till cirka 21,5 MSEK, motsvarande cirka 83 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till 85 procent av sedvanliga icke säkerställda garantiåtaganden och teckningsförbindelser.
 • De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt ytterligare information om Bolaget kommer att redovisas i det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida den 16 juni 2023.