Netmore Group

Företrädesemission

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Materialet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller eljest strider mot lagar eller förordningar. Bland dessa länder ingår USA, Kanada, Australien och Japan.

Om Du accepterar villkoren ovan, klicka på "Ja, gå vidare".
Om Du inte accepterar villkoren, klicka på "Nej, avbryt".

Nej, avbrytJa, gå vidare

Företrädesemission

2020-04-23

Netmore Group

*Uppdaterat 2020-04-27*

Teckningstiden förlängs i Netmore Groups pågående företrädesemission
Styrelsen i Netmore Group AB (publ) beslutar att förlänga teckningstiden i pågående företrädesemission till och med den 22 maj samt handeln med teckningsrätter (TR B) till och med den 19 maj. Detta för att på ett enkelt sätt möjliggöra för insynspersoner att teckna för sin andel, med anledning av att bolaget befinner sig i en stängd period och att regelverket avseende detta är otydligt. Förlängningen innebär också att tecknare ges möjlighet att ta del av Q1-rapporten den 12 maj.

Ny dag för offentliggörande av utfallet är omkring den 27 maj, då även avräkningsnotor går ut till de som tilldelas i emissionen avseende teckningar utan företrädesrätt.


________________________________________________________________________________________________

Erbjudandet i korthet
Erbjudandet avser en emission om cirka 22,7 MSEK i Netmore Group AB (publ), med företräde för existerande aktieägare. Större teckning än vad erhållna rätter ger rätt till kan inlämnas. Teckning utan företräde är också möjlig.

Aktieägare i Netmore Group har företrädesrätt att för fem (5) befintliga aktier teckna en (1) ny aktie, således ger ägande av A-aktier härvid rätt att teckna aktier av serie A, medan ägande av B-aktier ger rätt att teckna aktier av serie B. Teckning utan företräde avseende B-aktier är också möjligt.

Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt till deltagande i nyemissionen är den 17 april 2020.
Avstämningsdag är 21 april 2020.
Teckningstid löper från den 23 april till och med 8 maj 2020.
Handel med rätter (TR B) kommer att ske från och med 23 april till och med 6 maj 2020.
Beräknat datum för offentliggörande av utfall är preliminärt 13 maj 2020.

Garantier som motsvarar 100 procent av Erbjudandet (cirka 22,7 MSEK) har erhållits från Vincero Utveckling AB som är ett helägt dotterbolag till Vincero AB, en av Bolagets största aktieägare. Garantiåtagandet ersätts i sin helhet genom kvittning mot nyutgivna aktier.

För det fall Vincero AB skulle uppnå budpliktsnivån om 30 procent av totala antalet röster i Netmore Group genom Vincero Utveckling AB:s fullgörande av emissionsgarantin och Aktiemarknadsnämnden inte skulle medge undantag från budpliktsregeln, öppnar avtalet för att garantin kan justeras ned så att Vincero AB:s totala aktieinnehav i Bolaget efter fullgörande av garantin understiger 30 procent av totala antalet röster i Bolaget.