NanoEcho AB (publ)

Spridningsemission i samband med IPO

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Materialet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller eljest strider mot lagar eller förordningar. Bland dessa länder ingår USA, Kanada, Australien och Japan.

Om Du accepterar villkoren ovan, klicka på "Ja, gå vidare".
Om Du inte accepterar villkoren, klicka på "Nej, avbryt".

Nej, avbrytJa, gå vidare

Spridningsemission i samband med IPO

2024-06-28

NanoEcho AB (publ)

NanoEcho AB (publ) (”NanoEcho” eller ”Bolaget”) har erhållit villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör prospekt inför den tidigare beslutade spridningsemissionen. Erbjudandet omfattar maximalt 121 428 572 aktier. Därutöver har Bolaget möjlighet att utöka erbjudandet med ytterligare 22 000 000 aktier. Dessa kommer att utfärdas med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls vid årsstämman den 15 april 2024 (”Erbjudandet”). Teckningskursen i Erbjudandet är fastställd till 0,14 SEK per aktie och teckningsperioden har fastställts till 28 juni till och med den 12 juli 2024. Anmälan om teckning kan göras via Aqurat eller enligt respektive förvaltares rutiner. Notera att vissa förvaltare kan ha tidigare sista anmälningsdag för deltagande än den 12 juli 2024. Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 30 juli 2024.

Villkorat godkännande om notering på Nasdaq First North Growth Market
NanoEcho har erhållit villkorat godkännande om upptagande till handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Preliminär första handelsdag är satt till den 30 juli 2024.

Bolagets aktier planeras att handlas under kortnamnet NANECH och med ISIN-kod SE0017133705.

Om NanoEcho
NanoEcho är ett svenskt medicintekniskt bolag med säte i Lund, som vill erbjuda vården en mer precis, enkel och kostnadseffektiv diagnostik av i första hand rektalcancer. NanoEcho utvecklar ett bildgivande användarvänligt system som baseras på en metod som heter magnetomotoriskt ultraljud, där nanoteknologi kombineras med modern ultraljudsteknologi. Nanopartiklar används som kontrastmedel och mängden ansamlade partiklar möjliggör differentiering mellan sjuk och frisk vävnad. NanoEchos avsikt är att ge en mer tillförlitlig diagnostik vid rektalcancer genom att fastställa om cancern är spridd till närliggande lymfkörtlar. Genom att förbättra diagnostiken kan sjukvården optimera sina resurser samtidigt som patienternas livskvalitet förbättras. Detta har potential att innebära stora hälsoekonomiska vinster för sjukvården och samhället.

Teckningsåtaganden
Emissionen omfattas av teckningsåtaganden uppgående till totalt 8,1 MSEK, motsvarande cirka 48,0 procent av Erbjudandet. Någon ersättning till de som lämnat teckningsåtaganden utgår ej.

Teckningsåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt, varför det finns en risk för att åtaganden, helt eller delvis, inte kommer att infrias.

Erbjudandet i sammandrag
Erbjudandet omfattar maximalt 121 428 572 nyemitterade aktier i NanoEcho. Därutöver har Bolaget möjlighet att utöka Erbjudandet med ytterligare 22 000 000 aktier. Dessa kommer att utfärdas med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls vid årsstämman den 15 april 2024. Teckningskursen i Erbjudandet är fastställd till 0,14 SEK per aktie.

Vid full teckning i Erbjudandet kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 121 428572 från nuvarande 48 028 056 till 169 456 628. Erbjudandets fullföljande motsvarar en utspädning om cirka 71,7 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. För det fall att Erbjudandet utökas maximalt, kommer antalet aktier att öka med ytterligare 22 000 000, motsvarande en utspädning om cirka 3,3 procent, vilket totalt motsvarar en total utspädning om cirka 75,0 procent.

Vid full teckning av Erbjudandet kommer Bolaget att erhålla en likvid om cirka 17,0 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 2,0 MSEK. För det fall att Erbjudandet utökas maximalt kommer Bolaget att erhålla ytterligare cirka 3,0 MSEK.

Indikativ tidplan
- 12 juli 2024: Teckningstiden avslutas (kl. 15)

- Omkring den 15 juli 2024: Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet

- Omkring vecka 30 2024: Nyemissionen registreras hos Bolagsverket

- Indikativ första dag för handel på Nasdaq First North: 30 juli 2024

Prospekt och anmälan för teckning
Prospekt finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida, www.nanoecho.se, G&W Fondkommissions hemsida, www.gwkapital.se samt Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se.

Anmälan om teckning kan göras via Aqurat eller enligt respektive förvaltares rutiner. Notera att vissa förvaltare kan ha tidigare sista anmälningsdag för deltagande än den 12 juli 2024.

Rådgivare
G&W Fondkommission och Advokatfirman Lindahl är finansiell respektive legal rådgivare till NanoEcho i samband med Erbjudandet. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, kontakta:
Matilda Almqvist, PR- och Kommunikationsansvarig
email: ir@nanoecho.se