H&D Wireless

Garanterad företrädesemission

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Materialet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller eljest strider mot lagar eller förordningar. Bland dessa länder ingår USA, Kanada, Australien och Japan.

Om Du accepterar villkoren ovan, klicka på "Ja, gå vidare".
Om Du inte accepterar villkoren, klicka på "Nej, avbryt".

Nej, avbrytJa, gå vidare

Garanterad företrädesemission

2024-02-19

H&D Wireless

Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i H&D Wireless har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman i Bolaget den 12 maj 2023, fattat beslut om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen genomförs på följande huvudsakliga villkor:

o Företrädesemissionen omfattar högst 162 584 428 aktier, varav 6 586 666 utgörs av A-aktier och 155 997 762 av B-aktier, motsvarande en emissionslikvid om cirka 11,4 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader.

o Den som på avstämningsdagen den 15 februari 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i H&D Wireless kommer att för varje en (1) befintlig A- respektive B-aktie, erhålla en (1) teckningsrätt av samma serie. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie av samma aktieserie, innebärande en teckningsrelation om 1:3.

o Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,07 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 21 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter (TERP), baserat på det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för B-aktien den 25 januari 2024 på Nasdaq First North Growth Market.

o Sista dagen för handel i H&D Wireless B-aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 13 februari 2024. B-aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 14 februari 2024.

o Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 15 februari 2024.

o Teckningsperioden i Företrädesemissionen är den 19 februari 2024 - 4 mars 2024.

o Handel i teckningsrätter (TR B) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 februari 2024 till och med den 28 februari 2024 och handel i BTA (BTA B) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 februari 2024 till och med den 26 mars 2024. Ingen handel kommer att ske i vare sig teckningsrätter eller BTA av serie A.

o Bolagets VD och styrelseledamot Pär Bergsten, genom sitt ägarbolag H&D Ventures AB, samtliga av Bolagets övriga styrelseledamöter och samtliga personer i Bolagets ledning med aktieinnehav har åtagit sig att teckna aktier motsvarande minst deras respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, totalt ett belopp om cirka 0,5 MSEK, motsvarande cirka 5 procent av Företrädesemissionen.

o Utöver ovan nämnda teckningsförbindelser har externa garanter lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor vilka uppgår till cirka 5,2 MSEK, motsvarande cirka 45 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 50 procent av sedvanliga icke-säkerställda garantiåtaganden och teckningsförbindelser.

o De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt ytterligare information om Bolaget kommer att redovisas i det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggjordes och publicerades på Bolagets hemsida den 16 februari 2024 ("Prospektet").