GRANGEX

Garanterad företrädesemission

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Materialet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller eljest strider mot lagar eller förordningar. Bland dessa länder ingår USA, Kanada, Australien och Japan.

Om Du accepterar villkoren ovan, klicka på "Ja, gå vidare".
Om Du inte accepterar villkoren, klicka på "Nej, avbryt".

Nej, avbrytJa, gå vidare

Garanterad företrädesemission

2024-02-05

GRANGEX

Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i GRANGEX har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2023, beslutat om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen genomförs på följande huvudsakliga villkor:

  • Företrädesemissionen omfattar högst 5 796 574 aktier, motsvarande en total emissionslikvid om cirka 81,2 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader.
  • Den som på avstämningsdagen den 1 februari 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i GRANGEX kommer att för varje en (1) innehavd aktie erhålla en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger härvid rätt att teckna två (2) nya aktier, innebärande en teckningsrelation om 2:3.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 14 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 26,9 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter (TERP), baserat på det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för aktien den 21 december 2023 på NGM Nordic SME.
  • Sista dagen för handel i GRANGEX aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 30 januari 2024. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 31 januari 2024.
  • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 1 februari 2024.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen är den 5 februari 2024 – 19 februari 2024.
  • Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på NGM Nordic SME under perioden från och med 5 februari 2024 till och med den 14 februari 2024 och handel i BTA kommer att äga rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 5 februari 2024 till och med den 11 mars 2024.
  • Ledande befattningshavare i Bolaget och större aktieägare har tillsammans åtagit sig att teckna aktier för cirka 11 MSEK, motsvarande cirka 14 procent av Företrädesemissionen. Eftersom teckningsperioden enligt den preliminära tidplanen kommer att löpa under en stängd period om 30 kalenderdagar inför offentliggörandet av Bolagets bokslutskommuniké för 2023, kommer personer i ledande ställning, så kallade insynspersoner, att behöva styrelsens medgivande för att teckna upp till sin pro-rata andel i Företrädesemissionen. Styrelsen för Bolaget avser att avge sådana medgivanden.
  • Utöver ovan nämnda teckningsförbindelser har externa garanter lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor vilka uppgår till cirka 50 MSEK, motsvarande cirka 62 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 75 procent av garantiåtaganden och teckningsförbindelser.
  • De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt ytterligare information om Bolaget kommer att redovisas i det prospekt som beräknas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida den 2 februari 2024 (”Prospektet”).