Garpco

IPO

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Materialet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller eljest strider mot lagar eller förordningar. Bland dessa länder ingår USA, Kanada, Australien och Japan.

Om Du accepterar villkoren ovan, klicka på "Ja, gå vidare".
Om Du inte accepterar villkoren, klicka på "Nej, avbryt".

Nej, avbrytJa, gå vidare

IPO

2024-04-10

Garpco

Garpco Aktiebolag (”Garpco” eller ”Bolaget”) har idag erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME och offentliggör memorandum inför den tidigare beslutade spridningsemissionen. Erbjudandet omfattar högst 92 500 nyemitterade aktier i Garpco. Dessa kommer att utfärdas med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls vid årsstämman den 22 maj 2023 (”Erbjudandet”). Teckningskursen i Erbjudandet är fastställt till 275 SEK per aktie. Teckningsperioden löper mellan 10 april och 24 april 2024. Anmälan om teckning kan göras via Aqurat eller enligt respektive förvaltares rutiner. Notera att vissa förvaltare kan ha tidigare sista anmälningsdag för deltagande än den 24 april 2024. Preliminär första dag för handel på NGM Nordic SME är den 7 maj 2024.

Villkorat godkännande om notering på NGM Nordic SME

Garpco har idag erhållit villkorat godkännande om upptagande till handel av Bolagets B-aktie på NGM Nordic SME. Preliminär första handelsdag är satt till den 7 maj 2024, efterföljande Bolagets tidigare beslutade spridningsemission med teckningstid mellan 10 april och 24 april 2024.

Markus Strand, VD Garpco kommenterar: ”Detta kommer förbättra handeln av vår aktie samt ge oss större möjlighet att genomföra goda tilläggsförvärv där vi erbjuder aktier som delbetalning. Oftast köper vi bra bolag av kunniga entreprenörer som vi gärna vill ha med på den fortsatta resan.”

Garpcos B-aktier planeras att handlas under kortnamnet GARPCO B och med ISIN-kod SE0001823352. A-aktierna i Bolaget kommer ej att tas upp till handel på någon organiserad marknadsplats.

Om Garpco

Garpco är ett holdingbolag med affärsidé att förvärva och långsiktigt utveckla mindre och medelstora industri- och
handelsföretag. Genom företagsförvärv och organisk tillväxt skapas en lönsam företagsgrupp som säkerställer dotterbolagens behov av kompetenta medarbetare och tillväxtkapital, och strävar efter hållbarhet och synergier inom koncernen.

Garpco har stor samlad erfarenhet av att leda industriföretag och utgör med sin kompetens och storlek ett stöd och en resurs för att skapa resultatinriktad och kreativ verksamhet i dotterbolagen. Dotterbolagen arbetar självständigt, med fokus på närhet till kundens behov, och får utvecklas i harmoni med de möjligheter som finns inom dess nisch. Så bygger Garpco lönsamhet med kompetens och självständigt tänkande.

Garpco-koncernen är idag uppdelad på tre affärsområden med helägda dotterbolag, varumärken och produktområden: Industriverktyg, Industrikomponenter i polymera material samt Interiör och design. Inom varje affärsområde finns ledande företag inom sin nisch, och tillsammans utgör de en kompetent och diversifierad företagsgrupp. Företagen förser tillverkningsindustrin med komponenter och verktyg samt inreder företag, skolor och både privata och offentliga miljöer. Genom en flexibel och anpassningsbar produktion kan de tillfredsställa de flesta behov inom sina respektive områden.

Bakgrund till spridningsemissionen

Garpco avser att använda huvuddelen av emissionslikviden för att finansiera en satsning mot försvarsindustrin inom affärsbenet Polymera material genom organisk expansion i kombination med tilläggsförvärv, samt en offensiv marknadssatsning i affärsbenet Interiör och design med etablering av nya säljbolag i USA och UK. I affärsområde Industriverktyg sker en satsning organiskt i kombination med tilläggsförvärv i Sverige samt ökad export till UK. Resterande likvid kommer att riktas mot olika gröna investeringar i dotterbolagen för att minska koncernens beroende av fossila bränslen.

Vid full teckning i Emissionen tillförs Bolaget en initial bruttolikvid om cirka 25,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 1,5 MSEK. Nettolikviden avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

• cirka 70 procent ska användas för expansion och marknadssatsningar inom befintliga affärsben; samt
• cirka 30 procent ska användas för gröna investeringar i dotterbolagen.

En noterad aktie ger vidare möjligheten att aktien kan användas som betalning, helt eller delvis, för tillkommande förvärv samt den positiva effekten av ökad kännedom om Garpco och en kvalitetsstämpel för koncernen.

Teckningsåtaganden

Emissionen omfattas av teckningsåtaganden från huvudägaren Investment AB Spiltan, styrelseledamöterna Hans Karlsson, Harriet Lidh, Håkan Nelson, finanschefen Andreas Skiöld och ekonomichefen Lena Karlsson uppgående till totalt 4,7 MSEK, motsvarande cirka 18,5 procent av Erbjudandet. Någon ersättning till de som lämnat teckningsåtaganden utgår ej.

Genom ingånget avtal med Garpco har Investment AB Spiltan utöver detta åtagit sig att teckna aktier i spridningsemissionen upp till ett värde om cirka 8 MSEK. Åtagandet kommer enbart att utnyttjas i det fall Erbjudandet inte tecknas upp till minst cirka 50 procent av Erbjudandet. Ersättning utgår i sådant fall om 10 procent av det belopp som faktiskt tecknas, i form av kvittning mot nyutgivna aktier till samma villkor som i Emissionen.

Teckningsåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt, varför det finns en risk för att åtaganden, helt eller delvis, inte kommer att infrias.

Åtaganden att inte sälja aktier

Huvudägare i Bolaget som representerar cirka 63,5 procent av kapitalet och cirka 71,8 procent av rösterna före
Erbjudandet är föremål för lock-up från första dag för handel i Bolagets aktier. Tibia Konsult AB, Idevia AB och Investment AB Spiltan har åtagit sig gentemot G&W att, under en period om 18 månader från första dag för handel i Bolagets B-aktier på NGM Nordic SME, inte utan G&W:s skriftliga samtycke, sälja, låna ut eller pantsätta aktier i Bolaget.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet omfattar högst 92 500 nyemitterade B-aktier i Garpco. Dessa kommer att utfärdas med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls vid årsstämman den 22 maj 2023. Teckningskursen i Erbjudandet är fastställt till 275 SEK per aktie.

Vid full teckning i Erbjudandet kommer det totala antalet B-aktier i Bolaget att ökas med 92 500, från nuvarande 769 333 till 861 833. Antal A-aktier uppgår fortsatt till 180 000. Erbjudandets fullföljande motsvarar en utspädning om cirka 8,9 procent. Vid full teckning av Erbjudandet kommer Bolaget att erhålla en likvid om cirka 25,4 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 1,5 MSEK.

I samband med Erbjudandet har Garpco erhållit teckningsförbindelser från medlemmar ur Bolagets styrelse, ledande befattningshavare samt vissa av Bolagets större aktieägare och strategiska investerare att teckna aktier i nyemissionen till ett totalt belopp motsvarande 4,7 MSEK och cirka 18,5 procent av nyemissionen. Vidare har en av Bolagets huvudägare, Investment AB Spiltan, åtagit sig att teckna aktier i spridningsemissionen upp till ett värde om upptill cirka 8 MSEK, i det fall teckningsgraden understiger 50 procent av Erbjudandet.

Viktiga datum

Teckningsperiod 10–24 april 2024
Beräknad dag för offentliggörande av utfall 25 april 2024
Beräknad likviddag 30 april 2024
Preliminär första dag för handel på NGM Nordic SME 7 maj 2024

Memorandum och anmälan för teckning

Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida, www.garpco.com, G&W Fondkommissions hemsida, www.gwkapital.se samt Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se.

Anmälan om teckning kan göras via via Aqurat eller enligt respektive förvaltares rutiner. Notera att vissa förvaltare kan ha tidigare sista anmälningsdag för deltagande än den 24 april 2024.

Event och bolagspresentationer

Garpco kommer delta på G&W Småbolagsfrukost den 11 april 2024 samt på ett NGM event den 17 april 2024.

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Garpco i samband med Erbjudandet och kommer att vara Bolagets Mentor på NGM Nordic SME. Aqurat Fondkommission AB är utsett emissionsinstitut.

För ytterligare information, kontakta:
Markus Strand, VD Garpco
Tel.: +46 – 705 42 25 30
E-mail: markus.strand@garpco.com

Garpco Aktiebolag
Huskvarnavägen 80, 3 tr
554 54 Jönköping

Storgatan 86
582 28 Linköping

Telefon: +46 36 37 19 35
E-post: info@garpco.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Garpco. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Spridningsemissionen och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet, rimlighet eller fullständighet. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Vidare har de värdepapper som nämns i detta pressmeddelande inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller någon annan åtgärd. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SME:s regelverk för emittenter.

Denna information är sådan information som Garpco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-04-08 16:10 CEST.