Diamyd Medical AB

Företrädesemission

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Materialet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller eljest strider mot lagar eller förordningar. Bland dessa länder ingår USA, Kanada, Australien och Japan.

Om Du accepterar villkoren ovan, klicka på "Ja, gå vidare".
Om Du inte accepterar villkoren, klicka på "Nej, avbryt".

Nej, avbrytJa, gå vidare

Företrädesemission

2024-04-02

Diamyd Medical AB

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Företrädesemissionen omfattar högst 9 494 799 units, varav 274 163 är A-units och 9 220 636 är B-units, motsvarande en emissionslikvid om cirka 114 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
  • Den som på avstämningsdagen den 27 mars 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Diamyd Medical kommer att för varje en (1) innehavd A- respektive B-aktie, erhålla en (1) uniträtt av samma serie. Tio (10) uniträtter ger härvid rätt att teckna en (1) ny unit av motsvarande aktieserie, innebärande en teckningsrelation om 1:10.
  • Varje A-unit innehåller en (1) aktie av serie A samt en (1) teckningsoption av serie TO 4 A och varje B-unit innehåller en (1) aktie av serie B samt en (1) teckningsoption av serie TO 4 B.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 12,00 SEK per unit.
  • Styrelseordförande och grundare Anders Essen-Möller har åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen för cirka 1 MSEK. Därutöver har vd Ulf Hannelius åtagit sig att teckna sin pro rata-andel motsvarande cirka 0,4 MSEK, och andra ledande befattningshavare har åtagit sig att teckna units om sammanlagt cirka 0,2 MSEK. Totalt omfattas därmed Företrädesemissionen av teckningsförbindelser om cirka 1,6 MSEK, motsvarande cirka 1,4 procent av Företrädesemissionen.