Diamyd Medical AB

Företrädesemission

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Materialet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller eljest strider mot lagar eller förordningar. Bland dessa länder ingår USA, Kanada, Australien och Japan.

Om Du accepterar villkoren ovan, klicka på "Ja, gå vidare".
Om Du inte accepterar villkoren, klicka på "Nej, avbryt".

Nej, avbrytJa, gå vidare

Företrädesemission

2023-06-02

Diamyd Medical AB

Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen


Styrelsen i Diamyd Medical har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 december 2022, beslutat om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen genomförs på följande huvudsakliga villkor:

  • Företrädesemissionen omfattar högst 19 231 734 B-aktier, motsvarande en total emissionslikvid om cirka 163 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader.
  • Den som på avstämningsdagen den 31 maj 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i Diamyd Medical kommer att för varje en (1) innehavd aktie, oavsett serie, erhålla en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger härvid rätt att teckna en (1) ny B-aktie, innebärande en teckningsrelation om 1:4.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 8,50 SEK per B-aktie, motsvarande en rabatt om cirka 35,7 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter (TERP), baserat på det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för B-aktien den 23 maj 2023 på Nasdaq First North Growth Market.
  • Sista dagen för handel i Diamyd Medicals B-aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 29 maj 2023. B-aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 30 maj 2023.
  • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 31 maj 2023.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen är den 2 juni 2023 – 16 juni 2023.
  • Handel i teckningsrätter (TR B) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 2 juni 2023 till och med den 13 juni 2023 och handel i BTA (BTA B) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 2 juni 2023 till och med den 4 juli 2023.
  • Styrelseordförande Erik Nerpin samt ledande befattningshavare, bland annat, vd Ulf Hannelius, CFO Anna Styrud, COO Martina Widman och CMO/CBO Christoph Nowak, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 0,8 MSEK och 0,5 procent av Företrädesemissionen.
  • Utöver ovan nämnda teckningsförbindelser har externa garanter lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor vilka uppgår till cirka 115,2 MSEK, motsvarande cirka 70,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 71 procent av sedvanliga icke säkerställda garantiåtaganden och teckningsförbindelser.
  • De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt ytterligare information om Bolaget kommer att redovisas i det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida den 1 juni 2023.