Clean Motion

Företrädesemission

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Materialet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller eljest strider mot lagar eller förordningar. Bland dessa länder ingår USA, Kanada, Australien och Japan.

Om Du accepterar villkoren ovan, klicka på "Ja, gå vidare".
Om Du inte accepterar villkoren, klicka på "Nej, avbryt".

Nej, avbrytJa, gå vidare

Företrädesemission

2021-08-30

Clean Motion

Emission: Företrädesemission av Units om cirka 25,7 MSEK.

Villkor: För varje en (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Varje trettio (30) uniträtter

ger härvid rätt att teckna tjugoåtta (28) nya Units, var och en bestående

av en (1) ny aktie och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner, en

av vardera serie TO1, respektive TO2.

Teckningskurs: 1,09 SEK per Unit, motsvarande en kurs om 1,09 SEK per aktie. Teckningsoptioner

erhålles vederlagsfritt. Courtage utgår ej.